Čítanie z dňa:  15.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

DÔVERUJ V JEHO DOKONČENÉ DIELO

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. (Efezským 2:8 – 9).


Nájdu sa ľudia, ktorí sa domnievajú, že by mali byť akceptovaní Bohom, alebo požehnaní za ich dobré dielo; vkladajú dôveru do vlastnej spravodlivosti. Čo však Boh oceňuje je tvoja viera v ukončené dielo Krista; činy aké On vykonal v tvojom zastúpení.

Apoštol Pavol odhalil aká je to márnosť dôverovať vlastným činom, alebo dodržiavaniu zákona čo by malo hovoriť pred Bohom za teba. Píše „ ... pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere (Filipským 3:8 – 9).

Všimni si záverčnú časť, ktorá odhaľuje sumarizáciu evanjelia a teda byť v Ňom, nemať svoju vlastnú spravodlivosť, ale akceptovať Božiu spravodlivosť skrz vieru v Ježiša Krista.

Nikdy sa nesnaž očariť Boha vlastnou „nábožnosťo“, lebo On ťa už požehnal so všetkými duchovnými požehnaniami na nebeských miestach v Kristovi (Efezským 1:3). Nenájde sa nič čo by si chcel mať a ešte by v Kristovi nebolo tvoje. Všetko čo On vlastní, patrí aj tebe.

Pamätaj si On položil svoj život. Preto tvoja viera by mala byť zakotvená na tom čo Kristus prišiel vykonať; čo dosiahol pre teba a v tebe. Dôvod tvojho dokonalého zdravia, prosperity a života nekonečných víťazstiev i požehnaní je ten, že Kristus ti už všetko udelil. Tvoje zameranie a dôvera by mali spočívať na Ňom, čo urobil, kto On je a nie na tvojom diele.
MODLITBA


Požehnaný Pane, ty si veľký a hoden všetkej chvály. Ďakujem za požehnanie ma so všetkými duchovnými požehnaniami v Kristovi Ježišovi na nebeských miestach. Urobil si ma účastníkom na úžasnom dedičstve svätých v Kráľovstve svetla. Môj život je svedectvom o tvojej milosti a manifestovaním tvojej slávy, dokonalosti a spravodlivosti, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Petrov 1:3; 1.Korintským 3:21; Rímskym 4:14

1.ročný Biblický plán: Rímskym 16:1 – 27 & Žalm 102 – 103

2.ročný Biblický plán: Filipským 3:1 – 12 & Izaiáš 66