Čítanie z dňa:  15.10.2017
  Pastor Chris   

VIERA ZMYSLOVÉHO POZNANIA VERZUS VIERA DUCHOVNÉHO POZNANIA

lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie (Rímskym 10:10).


Medzi vierou zmyslového poznania a vieoru duchovného poznania existuje rozdiel. Viera zmyslového poznania je viera akú nadobudneš pomocou zmyslov; je to matka moderných inovácií. Väčšina inštitúcií aké dnes máme sú produktami tejto viery. Veď nakoniec celé roky si sedel v škole budovaním svojej viery založenej na zmyslovom poznaní.

Viera zmyslového poznania je založená na našom pozorovaní, a teda s čím prichádzame do stýku použitím zmyslov ako sú čuch, zrak, pocity, chuť a sluch. Často počujeme ľudí hovoriť „Ak to uvidím, potom tomu uverím. Ak to neuvidím, nikdy tomu neuverím.“ Títo ľudia počas rokov vybduvali svoju vieru na vlastných zmysloch. Avšak tento druh viery je závislý na fyzickom tele, ktoré udomácňuje aj tvoje zmysly.

Ty však nie si telo; ty si duchovná bytosť čo znamená, že tvoje zmysly nedokážu kontaktovať Boha. So svojou mysľou (rozumom) nedokážeš veriť len uvažuješ. Náš otvárací verš hovorí ako srdcom človek verí a teda nie mysľou. Srdce je tvoj duch.

Od teba (ako znovuzrodeného) Boh nečakáva nakladať so životom na základe viery zmyslového poznania. 2. Korintským 5:7 ang KJV hovorí „Lebo my kráčame podľa viery, nie zrakom! Rímskym 8:13 nám hovorí „ … lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umŕtvujete, budete živí." Telo v tomto kontexte odzrkadluje na zmysly; avšak tvoja úloha spočíva v tom aby si žil podľa viery v Božie Slovo.

Božia viera, duchovná viera prichádza počúvaním Božieho Slova. Rímskym 10:17 hovorí „Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo." Keď príde k tebe Božie Slovo, viera prichádza spolu s ním. Slovo vkladá vieru do tvojho ducha. Preto napríklad si schopný uveriť tomu ako Ježiš je Syn Boží, bez toho aby si sa uchyľoval k nejakým vedeckým dôkazom. Nepotrebuješ Ho„cítiť“ ani zažiť návštevu anjelov cez noc aby si to vedel. Slovo jasne hovorí On (Ježiš) je - existuje. Ty si to počul a duchovné poznanie vštepilo vieru do tvojho ducha na prijatie pravdy.
Modlitba


Ďakujem Otče za múdrosť a zjavenie aké dostávam z Tvojho Slova. Moja viera je aktívna a prevláda, pretože je založená na duchovnom poznaní. Robím pokrok a prekvitám na každej strane pritom ako rastiem v milosti a porozumení Tvojho Slova, v Ježišovom mene. Amem


Rozšírené štúdium: Ján 20:29; Rímskym 8:1; Židom 11:1

1.ročný Biblický plán: 1. Tesalonickým 5:1 – 28; Izaiáš 61 – 63

2.ročný Biblický plán: Ján 6:1 – 14; 1. Kráľ 22