Čítanie z dňa:  15.11.2021
  Pastor Chris   

MILUJ JEHO LÁSKOU

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska (1. Janův 4:7-8).


Apoštol Jan shrnuje zjevení všech Pavlových vyučování ve svém 1. listu, 4:16: „A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.“ Takže ty jsi v Kristu a Kristus je v tobě, aby Jeho láska byla v tobě, na tobě a skrze tebe viděna a vyjádřena!

Bůh je láska a my jako Jeho děti máme milovat tak, jak Kristus miloval nás. Bible říká: „STAŇTE SE TEDY následovníky Boha [napodobujte Ho a jednejte podle Jeho příkladu], jako milované děti [které dělají vše stejně jako jejich otec]. A choďte v lásce, [prokazujte si úctu a těšte se jedni z druhých], jako nás Kristus miloval a vydal sám sebe jako posvátný dar a oběť Bohu [která se stala] sladce vonící vůní. “(Efezským 5: 1-2) AMPC).

Ježíš nám byl dobrým příkladem, protože miloval všechny, včetně svých žalobců a těch, kteří ho nespravedlivě přibili na kříž. Měli bychom následovat příkladu Mistra tím, že budeme každého bezpodmínečně milovat.

Láska tě vede k tomu vydávat se druhým, bez očekávání nějaké odplaty. Učí tě vnímat ostatní a přijímat je takové, jací jsou. Nikdo se nemusí snažit získat si tvou lásku, protože láska je nesobecká a nežene se za svými vlastními zájmy. Prolomí bariéry rasy, etnického původu a sociálního postavení. Díky lásce vidíš v lidech to krásné a dokážeš ocenit jejich opravdovou hodnotu.

Nové stvoření v Kristu je zrozeno z Boha, podle Božího obrazu (Koloským 3:10) a je prodchnuto božskou schopností vyjadřovat božskou lásku. Nech se rozpálit Boží láskou, ať v tobě hoří; pozvedne tě to na vyšší úroveň a budeš si ještě více užívat života. Křesťanský život je životem lásky, kterou nás zahrnul Bůh i bez našich zásluh. Projevuj stejnou lásku ostatním.
MODLITBADrahý Otče, děkuji ti za zjevení tvé lásky v mém duchu a za schopnost vyjádřit a projevit tu lásku ostatním. Láska je největší síla ve vesmíru a ta láska dnes ze mě vyzařuje, osvěcuje a ovlivňuje každého v mém světě. Děkuji za tvou slávu v mém životě, ve jménu Ježíše. Amen.

DALŠÍ STUDIUM: 1. Janův 4:17-18; Jan 13:35

1.ročný Biblický plán: Židom 12:1-13 a Ezechiel 11 - 12

2.ročný Biblický plán: Ján 12:12-19 a 1.Kronická 15