Čítanie z dňa:  16.01.2017
  Pastor Chris   

ČIŇ SVOJU SPÁSU

A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie (Filipským 2:12).


Druhou najdôležitejšou vecou po vyznaní lordstva Ježiša nad tvojim životom a prijatí večného života do tvojho ducha, je uplatnenie Božie Slovo do praxe; to znamená uviesť Slovo do činnosti. Pavol nám hovorí „ … s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie.“ To jednoducho znamená konať na svoju vlastnú spásu.

Istý človek raz povedal „Ja som Kresťan celý tento čas a Kresťanstvo neurobilo pre mňa nič.“ Faktom ostáva, že Kresťansto pre teba nič nespraví; ty si ten, ktorý musí niečo urobiť so svojim Kresťanstvom. Je na tebe zistiť ako pracuje Slovo a postarať sa, aby prinieslo do tvojho života výsledky. Vždy pritom ako činíš na Hospodinove Slovo budeš skvele povznesený prejavom Božej slávy v tvojom živote. Niektorí ľudia sa v tomto bode stratili. Nemajú vedomie toho čo je Božie Slovo schopné pre nich urobiť.

V Kresťanstve trénujeme (uplatňujeme do praxe) Slovo: „Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.“ (Jakub 1:22 – 25). Ako prvé by si mal vyhľadávať verše Písma, študovať Slovo a následne uveriť a začať podľa toho konať.

Napríklad ak náhodou začneš cítiť symptóny choroby prečítaj si z listu Rímskym 8:11. Hovorí sa tam „A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás.“ Následne prehlás mám zdravie a žiadnej chorobe sa v mojom tele nebude dariť. Odmietni dovoliť bolesti, alebo nepohodlí dominovať tvojej mysli; miesto toho upriam svoj pohľad na Pána a Jeho neomylné Slovo, raduj sa v Jeho pravde. Slovo bude vždy prevládať.
Modlitba


Drahý Otec, moje srdce je neveky otvorené s pokorou, vierou a radosťou prijať Tvoje vštepené Slovo. Ako zapájam Slovo do činnosti, zažívam produktivitu, efektívnosť a rast. Som transformovaný, posilnený a nabudený v Kristovi Ježišovi. Amen.


Rozšírené štúdium: Jakub 1:12 – 25; Lukáš 6:47 – 49

1.ročný Biblický plán: Skutky 24:1 – 27; Žalm 1 – 6

2.ročný Biblický plán: Lukáš 9:10 – 17; Józue 12