Čítanie z dňa:  16.02.2013
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Kľúčový prvok pri získavaní duší

„Ovocie spravodlivého je strom života, múdry je ten, čo získava duše“ (Príslovia 11:30).


Boh nám dal príkaz získavať stratených. Prikázal nám, aby sme išli do celého sveta a hlásali evanjelium všetkému stvoreniu a obracali ich od tmy ku svetlu a od moci satanovej k Bohu. Avšak musíme rozpoznať, že je tu boh tohto sveta, ktorého jediným cieľom je zabrániť ľuďom, aby prijímali svetlo evanjelia Ježiša Krista. 2 Korintským 4:3-4 hovorí: „A ak aj je zakryté naše evanjelium, zakryté je u tých, ktorí hynú, u ktorých boh tohto sveta oslepil zmysly, zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha.“

Toto je miesto, kde prichádza prímluva. Musíš sa modliť, aby satan, boh tohto sveta, dal svoje špinavé ruky preč od tých, ktorých chceš vidieť prísť ku Kristovi a prikazuj, aby boli ich mysle otvorené pre svetlo evanjelia. Musíš pokračovať v prímluve tak dlho, dokiaľ v ich srdciach nezasvieti sláva Božieho svetla. Musíš v tom byť neodbytný: „...kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú“ (Matúš 11:12).

Duša človeka zostáva najdôležitejšou oblasťou zápasu medzi Kráľovstvom Božím a kráľovstvom temnoty. Ježiš objasňuje konflikt týkajúci sa oslobodenia duše spod autority a vplyvu temnoty takto: „...ako môže niekto vojsť silnému človeku do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie? Len keď najprv zviaže toho silného, a potom vylúpi mu dom“ (Matúš 12:29).

Niektorí ľudia počuli kázané evanjelium bez toho, že by boli usvedčení z toho, že potrebujú Ježiša urobiť svojím Pánom. Toto sa však môže zmeniť modlitbou a príhovorom k Bohu v ich prospech. Modlitba je cesta, prostredníctvom ktorej môže byť „silný muž“ zviazaný, jeho pevnosť zbúraná a jeho oslepujúca moc nad nespasenými zlomená. Keď to robíš, zameriavaš na nich vplyv Božej moci, aby ich priviedla k spaseniu.
Modlitba


Drahý Otče, modlím sa, aby svetlo Tvojho slávneho Evanjelia osvecovalo srdcia nespasených, keď dnes počujú Tvoje Slovo. Staviam sa proti vplyvu kniežaťa moci povetria a prehlasujem, že jeho autorita je nad nimi zlomená a je im dané porozumenie Evanjelia, v Ježišovom mene.


Rozšírené štúdium: Žalm 127:1; Žalm 2:8

1-ročný plán: Marek 2:1-22; 3.Mojžišova 9-10

2-ročný plán: Skutky 11:1-15; Jób 9-10