Čítanie z dňa:  16.03.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Odozva z tvojho ducha

„Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme“ (2.Korintským 4:13)


Rímskym 10:8 nám hovorí, že slovo spasenia je blízko teba, dokonca je v tvojich ústach a v tvojom srdci: to je slovo viery, ktoré kážeme. Verše 9-10 tiež kladú dôraz na srdce, t.j. na ľudského ducha, lebo veríš svojím duchom. Tvoj duch vytvára spojenie s Bohom. To je dôvod, prečo je viera tak dôležitá. Viera nie je reakciou tvojho mozgu, či mysle, je to odpoveď ľudského ducha na Slovo Božie.

Spomeň si na stretnutie Pána Ježiša a muža so suchou rukou. Ježiš ho povolal dopredu, keď učil v synagóge a povedal mu: „...Vystri ruku!...“(Matúš 12:13).Ako to mohol urobiť, keď jeho ruka bola suchá? Prečítaj si ďalšiu časť verša: „...Vystrel ju a bola zase zdravá ako druhá.“ Ako sa to stalo? Bola to viera. Čo je viera? Viera je odpoveď ľudského ducha na Slovo Božie. Muž počúvol Ježiša svojim duchom a konal podľa Jeho neomylného Slova, z vnútra!

Pochop, že ak by konal podľa svojej mysle, povedal by: „Nuž vieš, moja ruka je suchá. Nemôžem to urobiť." Ale jeho duch uchopil tú inštrukciu a konal podľa nej. Podobný príklad môžeme nájsť v Markovi 2:11. Tu Ježiš hovorí mužovi, ktorý bol chromý: „...Vravím ti, vstaň; vezmi si lôžko a choď domov!“ Muž konal podľa Slova a dostal zázrak. Neexistuje iný spôsob, akým by ho dostal, ak by nereagoval zo svojho ducha.

Porozumej, ľudský duch toho muža nebol zmrzačený, bolo to jeho telo, ktoré trpelo ochrnutím. Vďaka Bohu, že sa nehádal, ale konal zo svojho ducha podľa Majstrovho pokynu. Marek 2:12 nám hovorí, že zatiaľ čo sa ľudia pozerali, on vstal, vzal si svoje lôžko a ponáhľal sa preč. Všetci boli úplne užasnutí a chválili Boha hovoriac: „Nikdy sme nevideli nič také!“

Videl som ľudí, ako zápasia s vierou, pokúšajú sa pomôcť niekomu vstať, vystrieť jeho ruku, alebo otvoriť oči, aj keď to ten človek nedokáže urobiť. To, čo si pritom neuvedomili je to, že pracovali zvonku, ale tak to nefunguje. To, čo produkuje výsledok, je odozva z tvojho ducha, nie z mysle alebo fyzického tela. Akonáhle uveríš Slovu vo svojom srdci a vyznáš to svojimi ústami, vyprodukuje to výsledok. To je to, čo Ježiš povedal v Markovi 11:23.
Vyznanie


Odvraciam sa od všetkých zlých vplyvov a jednám podľa Božieho večného a neomylného Slova. Bez ohľadu na tom čo vidím, počujem, alebo cítim, som presvedčený o tom, že som víťaz a úspešný v Kristovi Ježišovi. Som tým, čo Boh hovorí, že som, mám to, čo On hovorí, že mám a môžem urobiť to, čo hovorí, že môžem. Haleluja.


Rozšírené štúdium: Marek 11:22-23

1-ročný plán: Lukáš 1:26-56; 5.Mojžišova 5-7

2-ročný plán: Skutky 28:1-10; Žalm 79-80