Čítanie z dňa:  16.04.2018
  Pastor Chris   

ON SI ŤA VYBRAL

Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho (Ján 15:16).


Niektorí Kresťania sú znepokojení tým či sú, alebo nie sú povolaní Bohom. To má za následok, že veľa z nich ostáva neefektívnych vo veciach Boha, pretože hľadajú Božie „volanie.“ Pritom Biblia nikde nehovorí o tom ako máme hľadať čo je naše volanie; preto sa tým ani netráp. Najdôležitejšia vec je tá, že ty si bol vybraný samotným Bohom.

Znovu si prečítaj slová Ježiša: „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás …” To je tak vznešené! Koniec koncov Biblia spomína „Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených” (Matúš 22:14). Byť vyvolený je viac ako byť povolaný. Ty sa nachádzaš medzi pár vyvolenými. Aleluja!

Navyše, keď Ježiš povedal veľa je povolaných, ale málo vyvolených, to volanie na ktoré odkazoval malo dočinenia s volaním k spáse a to platí pre celý svet. Tí ktorí veria a sú zachránení predstavujú vyvolených jednotlivcov; sú posvätení a oddelení od sveta k Bohu.

Teraz ako znovuzrodený si bol vyvolený od zla a úpadku čo sa nachádza vo svete a nasmerovaný k životu nekončiacej sláve. K tejto voľbe došlo ešte pred tým ako boli položené základy sveta: „Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním“ (Efezským 1:4).

Niektorí ľudia majú ťažkosť s akceptovaním tejto pravdy, lebo sa domnievajú že pre Boha nie sú dosť dobrí. Neveria tomu akoby ich Hospodin mohol vybrať; ale On si nás vyvolil v čase keď sme Ho ani len nepoznali. Preto nedopusť aby vina či vedomie hriechu ťa obrali o tvoje špeciálne miesto u Boha. On si ťa vyvolil k zjaveniu Jeho slávy práve cez teba. Musí ti to jednoducho svitnúť; vedomie reality v tvojom duchu. Aleluja!
MODLITBA


Drahý nebeský Otec, ďakujem že si ma vybral za nádobu pre propagáciu evanjelia a pre Tvoju milosť ktorá je mocná v mojom živote. Kráčam vedomí si tejto milosti a mám z toho plný profit. Ostávam posilnený s mocou Tvojho Ducha v mojom vnútornom človeku. Som sebestačný v Kristovej sebestačnosti, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 3:8 – 10; 1.Peter 2:9; 2.Tesalonickým 2:13

1.ročný Biblický plán: Lukáš 15:11 – 32 & Rút 1 - 4

2.ročný Biblický plán: Rímskym 11:13 – 24 & Žalm 119:105 – 128