Čítanie z dňa:  16.05.2015
  Pastor Chris   

Prejavuj Jeho slávu

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! (Kolosenským 3: 16)


Slovo „sláva“ môže okrem mnohých iných krásnych významov znamenať aj: lesk, nádhera, dokonalosť, jas atď. Rozmýšľaj chvíľu o tom, že všetky tieto krásne atribúty sú v tvojom živote, nielen pre Boha, aby ich videl, ale pre teba, aby si ich prejavoval.

Je to naše dedičstvo ako nového stvorenia v Kristovi Ježišovi, aby sme prejavovali Božiu slávu. 1. Peter 2: 9 hovorí: „Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.“ Boh chce, aby si zjavoval dokonalosť, krásu a výnimočnosť božskosti, ktorá spočíva v tvojom duchu!

Páni Ježiš zjavoval Božiu slávu každý deň, pokiaľ žil na zemi. Jeho celý život bol výnimočným prejavom zázračna a nadprirodzena. Ján o tom svedčil a povedal: „A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy“ (Ján 1:14).Ježiš je odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty (Židom 1: 3) a my sme ako On (1. Ján 4: 17).

Pán povedal v Jánovi 17: 22: „A slávu, ktorú si mi dal, dal som im …“ (Ján 17: 22). Ty si účastníkom, nositeľom a rozširovateľom Jeho slávy. Preto: „Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou“ (Izaiáš 60: 1). Rob veci a hovor slová, ktoré inšpirujú k úcte, uctievaniu a chvále Pána.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že pôsobíš, aby som bol vyjadrením Tvojej slávy v mojom okolí. Čím viac Tvojho Slova nasávam do môjho ducha cez meditáciu, tým viac Tvojej slávy narastá v mojom živote. Preto je môj prospech viditeľný: v mojom živote narastá Tvoje pomazanie a narastá aj milosť, priazeň, efektívnosť a schopnosti, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 4:15-16; Židom 4:12

1-ročný plán: Ján 7:25-8:11; 1.Kráľov 18-19

2-ročný plán: Marek 10:32-45; 4.Mojžišova 19