Čítanie z dňa:  16.05.2017
  Pastor Chris   

HOVORENÉ … NAPÍSANÉ … A STELESNENÉ SLOVO

„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami ...” (Ján 1:14).


Božie Slovo prišlo k človekovi najskôr ako „Hovorené Slovo.“ Biblia zjavuje ako Boh hovoril priamo k ľuďom: Mojžiš, Józue, Izák a Jákob. On takisto hovoril k ľuďom cez anjelov (Židom 2:2).

V Židom 1:1 čítame o tom ako Boh prehovril k otcom cez prorokov. Potom prikázal prorokom zapísať posolstvá. Takže z Hovoreného Slovo máme „Napísané Slovo“ ktoré bolo dané za účelom svedectva a dôkazu. S Napísaným Slovom mohli Boží ľudia porovnať Hospodinove posolstvo, ktoré bolo dané rôznym prorokom v rôznych časoch a na jeho základe dokázali sledovať zhodnosť. Vždy vedeli čo urobiť, kam isť a tiež to ako Boh očakával od nich aby žili.

Boh ostal ešte viac pohnutý a tentokrát prehovoril Jeho Slovo tým najviac pozoruhodným spôsobom; cez človeka Ježiša Krista ktorý predstavuje stelesnené Slovo. Slovo sa stalo telom. Odkedy dal Hospodin Napísané Slovo svojim ľuďom, bolo jednoduché posúdiť ak sa niekto prehlasoval za Mesiáša. Ján 1:45 deklaruje „ … Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta ...“

Po smrti, pochovaní a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, vidíme nové rozloženie moci „Hovoreného Slova.“ Tento krát Boh nehovoril cez prorokov Starého Zákona, ale cez apoštolov a tiež tých ktorí verili ich posolstvu. V Markovi 16:15 povedal Ježiš svojim učeníkom „ … Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Zobrali posolstvo k ostatným veľa ľudí uverilo. Rovnaképosolstvo bolo dané tebe a ešte raz tebe, ver tomu“

Niečo špeciálne a nadprirozdenné sa udialo keď si uveril a prijal Slovo: On (Slovo) sa stelesnilo v tebe; prevzalo svoje bydlisko priamo u teba. A teraz Slovo žije v tebe! Ty si Božím hlasom, Jeho rukami, nohami ako aj Jeho chrámom. Ty si reprodukcia Slova. 1. Peter 1:23 hovorí „veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena .“ 2. Korintským 3:3 ťa opisuje ako epištolu Krista. Jeho svedectvom a správou pre tento svet! Sláva Bohu!
Modlitba


Drahý Otec, tvoje Slovo je pravda a ono je večné. Som kópiou Slova. Cez názory a myšlienky v mojom živote vyjadrujem Tvoju vôľu v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Jakub 1:18; 1 Peter 1:23; 2. Korintským 3:2 – 3;

1.ročný Biblický plán: Ján 7:25 – 8:11; 1. Kráľov 18 – 19

2.ročný Biblický plán: Marek 10:32 – 45; Numeri 19