Čítanie z dňa:  16.06.2014
  Pastor Chris   

Veriť srdcom

„...lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie“ (Rímskym 10:10).


„Srdce“ v našom dnešnom slove neznamená srdce ako orgán v našom tele, ktorý pumpuje krv. Hovorí o našom duchu, ktorý je tvoje skutočné ja. Človek je duch a má dušu. Je schopný uvažovať, lebo má dušu a je schopný veriť, lebo je duch. Telo má spojenie s dušou cez päť ľudských zmyslov- zrak, sluch, čuch, chuť a hmat. Duša nám skrze myseľ dáva intelektuálny preklad odkazov, alebo signálov z našich zmyslov. Jednoducho povedané, to čo je mozog pre naše telo, tak to je myseľ pre našu dušu. Duša nám skrze myseľ tiež dáva intelektuálny výklad posolstiev prijatých z nášho ľudského ducha. Avšak človek je spojený s Bohom skrze jeho ducha a nie svojou mysľou, či svojimi zmyslami.

Jedine duch môže prijať duchovnú realitu a má schopnosť uveriť. Ľudský duch nie je obmedzený ľudskými zmyslami tak ako duša, ktorá argumentuje a často odmieta to, čomu nerozumie. Vďaka Bohu, že verenie je vecou ducha. Slovo Božie je určené pre tvojho ducha. Ak sa Slovo dostane do tvojho ducha, tak aj keď tomu tvoja duša nerozumie, ty iste uveríš. Keď uveríš, tak ďalšou potrebnou vecou je hovoriť to.

Tvoja viera prichádza pred tvojim vyznaním viery. Dávid povedal: „Veril som, preto som hovoril“ Nepovedal: „Hovoril som, a tak som skúšal veriť." Tvoja viera pracuje z vnútra von; a hoci veríš vo svojom srdci, sú to ústa, cez ktoré sa vyznáva na spasenie.

Slovo sa dostáva do tvojho srdca skrze myseľ, lebo tá je dverami do tvojho ľudského ducha. Keď počúvaš Slovo, prijmi ho svojím duchom a to sa stane živou silou, ktorá spôsobí, že budeš podľa toho aj žiť.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem, že mi dávaš srdce, ktoré verí. Moja nádej a viera zostávajú úplne v Tvojom Slove, pretože je jediným istým základom a potravou pre moju existenciu. Verím, že všetko, čo Tvoje Slovo hovorí ohľadne mňa, je pravdivé, dôveryhodné a isté. Vkladám sa úplne do Tvojho Slova dôverujúc mu ohľadom môjho života, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 11:40; Marek 9:23

1-ročný plán: Skutky 6; 2.Kronická 26-28

2-ročný plán: 2.Korintským 4:7-18; Izaiáš 2