Čítanie z dňa:  16.11.2014
  Pastor Chris   

Kvalita tvojej osobnosti

„ Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je“ (Jakub 1:23-24).


Dnešné slovo nepojednáva o fyzickom obraze, ktorý človek vidí, keď sa pozrie do zrkadla, ale „druhu“, či „ kategórii“ človeka. Činiteľ (konateľ) Slova nezabúda, aký „druh“ človeka je, nezabúda na kvalitu svojej osobnosti.

Mohol by si tomu porozumieť lepšie, keď si prečítame osemnásty verš, kde sa píše: „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení“ (Jakub 1:18).

Boh nás zrodil Slovom pravdy; to jest evanjeliom Krista, aby sme boli druhom alebo typom prvotiny Jeho stvorení. Aké úžasné! Čo znamená prvotina? Je to prvé a najlepšie z Božieho stvorenstva.

Keď si sa znovuzrodil, tak si prišiel s novým druhom a kvalitou života – s Božím životom. 2.Korintským 5:17 hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Ako nové stvorenie v Ježišovi Kristovi si dokonalá krása a to najlepšie zo všetkého, čo Boh stvoril. Si povýšený nad satana.

Takže keď kresťania hovoria: „Potrebujem vyslobodenia od satana!“, je to preto, že zabudli, akým „druhom“ či „typom“ človeka vlastne sú. Ako môžeš potrebovať vyslobodenie od satana, keď si povýšený nad neho?

Biblia hovorí, že si posadený spolu s Kristom v ponebeských oblastiach nad všetky kniežatstvá a mocnosti. Zaujímaš miesto najvyššej autority v Kristovi Ježišovi, vysoko nad satanom a všetkým, čo je s ním spojené.

Spoznávaj kvalitu svojej osobnosti. To je dôvod, prečo ti každý deň prinášame Božie Slovo rôznym spôsobom, aby ti osvetlilo to, kto si v Kristovi.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma učinil prvým a tým najlepším zo všetkého, čo si stvoril. Som dokonale nádherný, stvorený k dokonalosti. Môj život je vyjadrením slávy a úžasnej veľkoleposti. Zjavujem Tvoju dokonalosť a odhaľujem svetu Tvoju mnohostrannú múdrosť, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:7; Matúš 13:10-11

1-ročný plán: Židom 12:14-29; Jeremiáš 34-35

2-ročný plán: 1.Ján 3:1-12; Ezechiel 47