Čítanie z dňa:  17.02.2013
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Moc nad smrťou

Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, démonov vyháňajte; zdarma ste prijali, zdarma dávajte (Matúš 10:8).


My ako kresťania máme moc kriesiť mŕtvych. V službe Pána Ježiša nájdeme niekoľko príkladov takýchto zázrakov. Lukáš, lekár, nám opísal, ako sa Ježiš stretol s pohrebným sprievodom; niesli jediného syna vdovy, aby ho pochovali. Keď Pán uvidel vdovu, súcitil s ňou a povedal jej: „Neplač.“ Biblia hovorí: „A pristúpiac dotkol sa már, a tí, ktorí niesli mŕtveho, zastali, a Ježiš povedal: Mládenec, tebe hovorím, vstaň! A mŕtvy sa posadil a začal hovoriť“ (Lukáš 7:14-15).

Pri inej príležitosti Jairus, predstavený synagógy, zavolal na Pána, aby upútal Jeho pozornosť; naliehal, aby prišiel do jeho domu a pomodlil sa za jeho dcéru. Avšak ako išli, prišli niektorí poslovia z Jairovho domu so správou, že jeho dcéra už zomrela a hovorili mu, aby neobťažoval Majstra, aby s ním išiel ďalej. Pán Ježiš sa okamžite obrátil na zjavne rozrušeného Jaira a povedal mu: „Neboj sa; len ver.“ Keď prišli do domu, Ježiš vzal dievčaťu ruku a povedal jej: „Vstaň.“ Mladé dievča sa okamžite vrátilo do života (Marek 5:36-42).

A teraz v Matúšovi 10:8 čítame, že Pán Ježiš dal nám veriacim autoritu vyháňať zlých duchov a uzdravovať nemocných, očisťovať malomocných, kriesiť mŕtvych a vyháňať démonov. Toto demonštroval apoštol Peter, keď vzkriesil zo smrti Dorkas; ženu, ktorá trávila všetok svoj čas robením dobrého a pomáhaním chudobným. Biblia hovorí, že Peter si kľakol a modlil sa; obrátil sa k mŕtvemu telu Dorkas a povedal: „Vstaň.“ Mŕtva žena otvorila oči a posadila sa (Skutky 9:40).

Toto nie je niečo, čo bolo vyhradené len pre Petra a zvyšných jedenástich učeníkov; každý veriaci v Krista má moc kriesiť mŕtvych; Ježiš nám ju dal. Halleluja.
Vyznanie


Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš plnú moc k používaniu mena Ježiš, aby som uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych a vyháňal démonov. Vyhlasujem, že žiadnej chorobe, nemoci alebo slabosti sa v mojom tele nemôže dariť, pretože moje telo je chrámom Ducha Svätého!


Rozšírené štúdium: Matúš 10:8; Skutky 20:9-10

1-ročný plán: Marek 2:23-3:12; 3.Mojžišova 11-12

2-ročný plán: Skutky 11:16-30; Jób 11-12