Čítanie z dňa:  17.04.2018
  Pastor Chris   

POMAZANÝ KÁZAŤ JEHO LÁSKU

Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie (Lukáš 4:18).


Pán Ježiš prečítal hore uvedený verš z knihy proroka Izaiáša pritom ako Ho počúvali v synagóge. Keď skončil povedal „ ... Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach” (Lukáš 4:21). Teraz si poďme prečítať a porovnať nasledovné slová: „Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára” (Izaiáš 61:1).

Dnes sa Ježiš nachádza v nebi; my sme tí ktorí kráčajú v Jeho stopách; sme Jeho potomstvo predlžujúce dni na zemi (Izaiáš 53:10). Dnes Duch nie je len nad nami, ale On žije v nás. Podobne ako Ježiš aj ty môžeš povedať s rovnakou odvahou viery: „Duch Hospodina, Pána, spočíva vo mne, a On ma pomazal aby som kázal biednym radostnú zvesť. Poslal ma zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára.“ Dnes sa nachádzame priamo v kapitole Izaiáša 61 a napĺňame slávne verše Písma.

Preto tvoje posolstvo do sveta by nemalo byť o odsúdení či rozsudku, ale skôr o láske a vášni Krista. Ty si pomazaný kázať Jeho lásku. Hospodin ťa poslal aby si pozdvihol utláčaných a napravil zlomené srdcia, priniesol pomoc tým ktorým bolo ublížené a umierajúcim vo svete – ľuďom bez nádeje a odcudzeným od Božieho života. On ťa poslal aby si sa stal ich svetlom v tmavom svetle; vyniesol ich von zo zajatia do skvelej slobody synov Božích.

Opäť si všimni to čo nás pomazal urobiť: uzdravovať, zachrániť, dávať život! Ježiš prišiel do tvojho života aby ťa pozdvihol a dal tvojmu životu zmysel a potom ťa urobil Jeho partnerom pri pozdvihnutí ostatných a tak si prinášal zmysel do života iných ľudí. Ty si Jeho ambasádor poslaný do sveta s posolstvom Kristovej lásky.
MODLITBA


Požehnaný Otec, ďakujem za Tvoju veľkú lásku demonštrovanú vyslaním Ježiša a Jeho smrťou za hriechy celého sveta. Ako Tvoje deti dnes prehlasujeme evanjelium celým svetom. Mnoho ľudí počuje, vidí a dostáva Tvoju lásku v posolstve a sú úžasne spasení, uzdravení a vyslobodení, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 10:10 (študijná Biblia); 2.Korintským 5:19 – 20

1.ročný Biblický plán: Lukáš 16 & 1.Samuel 1- 2

2.ročný Biblický plán: Rímskym 11:25 – 36 & Žalm 119:129 – 144