Čítanie z dňa:  17.07.2013
  Pastor Chris   

Jednoducho konaj podľa Jeho Slova...

Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba (Jakub 1:22).


Matúš 14 nám opisuje, ako v istý večer nastúpili učeníci do lode, aby sa preplavili na druhú stranu Galilejského mora predíduc Ježiša. Počas svojej cesty sa naľakali, keď uvideli, že smerom k nim kráča po vode muž a zo strachu kričali. Tým mužom bol Ježiš, ktorý hneď utíšil ich obavy, keď povedal: „...vzchopte sa, to som ja; nebojte sa“ (Matúš 14:27). Peter mu odpovedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž mi prísť k tebe po vode“ (Matúš 14:28); a Pán mu povedal: „Poď“ (Matúš 14:29).

Peter potom vystúpil z lode a išiel po vode v ústrety Ježišovi. Keď Majster povedal: „Poď“, mohol každý zo žiakov s Petrom vystúpiť do vody, ale urobil to len Peter. Predstavte si, o koľko slávnejšie a inšpirujúcejšie by bolo čítať, keby všetci učeníci chodili po vode!

Toto sa aj dnes deje s mnohými v cirkvi. Keď je dané Slovo, možno slovo na uzdravenie, slovo pre financie alebo nejakú inú vec, iba tí, ktorí zosobnia Slovo a podniknú tomu príslušný skutok, budú mať z toho ovocie vo svojich životoch. Nečakaj na hromový hlas alebo veľkolepý zvuk z neba; jednoducho konaj podľa Slova. Nemusí to prísť dramatickým spôsobom, ale jednako je to vždy nadprirodzené.

Keď Eliáš v 1.Kráľov 19 potreboval počuť od Boha, tak všetky zdanlivo „veľkolepé“ znamenia neznamenali prítomnosť Boha až dovtedy, pokiaľ tichý hlas povedal: „..Čo tu robíš, Eliáš?“ (1.Kráľov 19:13). Božie Slovo, inštrukcie, vedenie a rady pre teba sú nadprirodzené; budú produkovať očakávané výsledky, keď budeš podľa nich konať.

Aby si neustále zažíval Božiu slávu a moc Ducha, mal by si vždy odpovedať vo viere na Jeho Slovo a podnety Ducha.
Modlitba


Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti, že trénuješ môjho ducha, aby som vnímal realitu kráľovstva a reagoval na inštrukcie Ducha Svätého, keď sa učím chodiť vo svetle Tvojho Slova, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Jakub 1:22-25

1-ročný plán: Skutky 25:1-12; Žalmy 7-10

2-ročný plán: Galatským 5:1-12; Izaiáš 37