Čítanie z dňa:  17.10.2011
  Pastor Chris   

Oblečený do Krista

Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli (Galatským 3:27).


Aký len úžasný a silný je tento verš. Náš preklad je v podstate o niečo stručnejší s ohľadom k tomu, čo nám tu apoštol Pavol podľa Ducha Svätého hovorí. Obliecť si Krista neznamená to isté, ako keď si obliekaš bundu. To by neposkytovalo dostatočné pokrytie všetkých častí tvojho tela. Grécka interpretácia v podstate znamená akoby upadnúť alebo sa celý ponoriť do vnútra.

Skús si predstaviť samého seba vo vreci dostatočne veľkom na to, aby si sa zmestil do neho až tak, že ťa z neho nie je vidieť. Si úplne skrytý v tomto vreci, bez toho aby akákoľvek časť tvojho tela z neho trčala alebo bola inak odhalená. V takomto zmysle si oblieknutý v Kristovi – kompletne ponorený, vnorený a zabalený v Kristovi až do takej miery, že Kristus je jediné, čo je na tebe videné.

Neznamená to niečo, čo sa vyvinie časom, ale kto si teraz v tejto chvíli; obliekol si sa do Krista vďaka novému narodeniu, bol si pokrstený do Krista. Kristus je všetko o tebe, v tebe a všetko vôkol teba. Ty si v Ňom; kompletne stratený v Ňom! 1Ján 4:13 hovorí: “ Podľa toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás …” Podobne Kolosenským 3: 3-4 hovorí, ako je tvoj život skrytý s Kristom v Bohu a Kristus sa stal tvojím životom; aké úžasné zjavenie!

Nech je toto tvojím neustálym presvedčením. Si plne zavinutý a uzavretý v Kristovi! Keďže choroba, nemoc, strach, neviera a podobné negatívne veci nemôžu byť v ňom nájdené, preto by nemali byť súčasťou ani tvojho života. V Kristovi si ochránený od pozemských a kazivých vplyvov tohto sveta. Čo vlastne znamená, že môžeš čeliť životu s odvahou, povzbudením a mentalitou víťaza.

Si ponorený v osobe, ktorá je v Slove opísaná ako odraz Otcovej slávy, nesie Jeho podobu a je zjavením Jeho osoby. Kristus je dokonalým prejavom osobnosti Boha (Židom 1:3). Keď kráčal po zemi, odpúšťal, žehnal, uzdravoval, kriesil mŕtvych, prijal hriešnikov a menil životy. Teraz, keď si v Ňom ponorený a teraz, keď si sa stal spoluúčastníkom Jeho slávy, milosti a božskej prirodzenosti, Jeho osobnosť a charakter by mali vyžarovať cez teba do celého sveta.
Modlitba


Milostivý Otče, môj život je skrytý s Kristom v Bohu, kompletne ponorený do Krista. Prehlasujem, že život, ktorý žijem, žijem vierou v Syna Božieho, ktorý ma miloval a obetoval svoj život za mňa. Život Krista je trvale prejavovaný vo mne a cez mňa voči všetkým v mojom svete, v mene Ježiš. Amen


Rozšírené štúdium:

Galatským 2:20;

Kolosenským 3:3-4