Čítanie z dňa:  17.12.2019
  Pastor Chris   

HNEV ŤA BUDE NIEČO STÁŤ

Nenáhli sa k veľkému temperamentu, lebo hnev je priateľom bláznov (Kazateľ 7:9 ang NLT).


Keď Mojžiš zostúpil z hory Sinai a videl ľudí uctievať zlaté tela postavené ich vlastnými rukami, ostal rozzúrený. Priamo tam na kusy rozbil tabule zákona vyryté Božím prstom (2.Mojžišova 32:19). Mojžiš nato musel vyryť nové tabule.

Pri inej udalosti ako sa Izraeliti zdržiavali v púšti, zrazu sa spolčili proti Mojžišovi a Áronovi, lebo im chýbala voda na pitie. Hospodin vydal pre Mojžiša inštrukcie zhromaždiť celý zástup a pred ich očami mal rieknuť skale aby vydala vodu pre ľudí.

Mojžiš bol očividne nahnevaný zo vzbury ľudí, pokarhal ich a označil za rebelov. V zápele hnevu sa obrátil a udrel skalu miesto toho aby k nej prehovoril ako mu Pán pôvodne nariadil; on vlastne tú skalu udrel dvakrát (4.Mojžišova 20:11). Voda napriek tomu pred očami ľudí zo skaly vytriskla a tí sa mohli napiť, avšak Mojžišov čin vôbec nepotešil Hospodina.

Tak ako bol Mojžiš označený za „ … veľmi pokorného medzi všetkými ľuďmi na zemi“ (4.Mojžišova 12:3), dopustil aby hnev ovplyvnil jeho službu a kráčanie s Bohom až do takej miery že mu nebolo dopriate priviesť Izraelitov do Zasnúbenej Zeme ako bol Boží zámer. Mojžiš bol zaiste verný v spravovaní všetkého v Božom dome (Židom 3:5), avšak jeho hnev odčinil všetky dobré veci.

Zlosť je rýchly ničiteľ. Ani sa ho nesnaž „skrotiť“; vyhni sa mu kompletne. Ak ťa niekto iný označil alebo pomenoval za človeka ktorý sa vie rýchlo rozčúliť, poklakni v modlitbe pred Pána a oddaj sa Slovu s meditovaním.

Sú ľudia, ktorí pre hnev nenaplnia svoje volanie presne tak ako tomu bolo v minulosti. V takých prípadoch má Boh iný plán. Nedovoľ aby sa to stalo práve tebe. Prečo by niekto mal premeškať Boží plán a nenaplniť svoje volanie len pre negatívny postoj, ktorý sa dá ľahko kontrolovať a napraviť s Božím Slovom? Žalm 37:8 (ang NIV) hovorí „Drž sa bokom od hnevu a odvráť sa od zlosti ...“ Konaj na Božie Slovo. Odmietni sa nechať ovládnuť hnevom.
MODLITBA


Drahý Otec, v tvojom Slove mám potešenie a páči sa mi činiť tvoju vôľu. Tvoje Slovo je v mojom srdci a spôsobuje, aby som kráčal v spravodlivosti a napĺňal moje určenie u teba. Vďaka tomu, že žijem podľa tvojho Slova sa nepoddávam hnevu, zlosti ani zúrivosti, lebo mojou túžbou je tešiť ťa vo všetkých veciach, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 22:24; Kolosenským 3:8; Efezským 4:26

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 9 & Jonáš 1 – 4

2.ročný Biblický plán: Ján 21:13 – 25 & 2.Kronická 31