Čítanie z dňa:  17.12.2021
  Pastor Chris   

KRÁČAJ V SPRAVODLIVOSTI

„… z ruky nepriateľov a bez bázne budeme Mu slúžiť v svätosti a v spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky dni života.“ (Lukáš 1:74 – 75)


Niektorí kresťania tvrdia, že svojimi životmi túžia zjavovať Božiu slávu, pritom nežijú celkom správne. Kresťanstvo je však povolaním k spravodlivosti. Spravodlivosť je dar, ale na svojom spasení musíš pracovať so zbožnou úctou (Filipským 2:12). Potrebuješ žiť život spravodlivého človeka, život spravodlivosti. Kristov život, ktorý máme v sebe, máme žiť zodpovedajúcim spôsobom, pričom Božie Slovo je naše svetlo.

Ježiš povedal: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.“ (Ján 14:15) Dôkazom tvojej lásky k Nemu je to, keď činíš Jeho Slovo, čo znamená prejavovať Jeho lásku a charakter. Jeho život a prirodzenosť v tebe – Jeho spravodlivosť v tebe – robia život spravodlivosti nielen možným, ale zároveň i ľahkým.

Pána dokážeš tešiť každý deň bez námahy a trápenia. Jediné, čo potrebuješ robiť, je žiť Slovo. Rob svoje kroky a činy na základe Božieho Slova a kráčaj v láske. Potom uvidíš Jeho slávu prejavovať sa v tvojom živote tak, ako si si to nikdy nevedel predstaviť. Kresťanský život je život slávy v každý deň, je o prežívaní Jeho spravodlivosti aj v tých bežných veciach, ako sú tvoje každodenné rozhodnutia, rozhovory, vzťahy s ostatnými a podobne.

Bol si povolaný do slobody, do života spravodlivosti pre Pána. Biblia hovorí: „Hriech totiž nebude panovať nad vami…“ (Rímskym 6:14) Tvojou prirodzenosťou je láska a spravodlivosť a dokážeš žiť nad hriechom. Tiež sa v nej píše: „… vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.“ (Kolosenským 1:13) Pán Ježiš ti dal víťazstvo nad hriechom, tak kráčaj v tejto spravodlivosti.
MODLITBA


Milujúci Otec, ďakujem za Tvoju lásku a za dar spravodlivosti. Ďakujem za to požehnanie, že som posadený s Kristom v moci, sláve a majestátnosti, s vládou nad satanom aj kohortami tmy. Odmietam byť pod vplyvom či kontrolou temnoty, ktorá panuje v tomto súčasnom svete. Neprispôsobujem sa tomuto svetu, lebo som neustále premieňaný obnovovaním svojej mysle cez Tvoje Slovo, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1. Petrov 2:9 (študijná Biblia); 1. Jánov 5:18; 1.Jánov 3:7-8

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 9 a Jonáš 1 - 4

2.ročný Biblický plán: Ján 21:13-25 a 2.Kronická 31