Čítanie z dňa:  18.02.2012
  Pastor Anita   

Cesta k vytrvalému pokroku

„Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení“ (Rímskym 2:13).


Ako kresťania žijeme podľa Slova, pretože sme narodení zo Slova. Celé stvorenie prišlo na svet cez Slovo Božie. Biblia hovorí: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh“(Ján 1:1). Boh hovorí, ako všetko povstalo Ním a bez Neho nepovstalo nič, čo bolo stvorené. On drží všetko slovom Jeho moci (Židom 1:3). Inak povedané, Slovo Božie stojí za všetkým a všetko podopiera (fyzický svet).

Tvoj pôvod je zo Slova Božieho a jediný materiál, ktorý ti Boh dal na vybudovanie vlastného ducha je Jeho Slovo. Neexistuje nádej pre niekoho, kto ignoruje Slovo. Kráčať v Slove žiť ho to je cesta k trvalému pokroku. Biblia hovorí v Prísloviach 13:13 (AMP angl. preklad): „Ktokoľvek, kto pohŕda slovom Božím a radou, prináša na seba skazu, ale kto sa (úctivo) bojí a rešpektuje prikázania (Hospodina), bude odmenený“.

Žiť opak toho čo hovorí Slovo znamená naprogramovať samého seba na zlyhanie (skazu). Musíš otvoriť svoje srdce, aby si prijal Pánove Slovo s hladom a následne začal podľa neho aj žiť: „zbavte sa všetkej nečistoty,všetkej falošnsoti, pokrytectvo, zoblečte si všetku zlosť a v pokore (duchu prijmite a uvítajte Slovo, ktoré je implantované a zakorenené (vo vašich srdciach) a obsahuje silu a moc na záchranu vašich duší“.

Kedykoľvek máš príležitosť počúvať Božie Slovo, choď za tým s nadšeným záujmom a veľkou chuťou. Následne uplatni Slovo vo svojom osobnom živote. Dokáž a vyskúšaj Jeho Slovo vo svojom živote. Pán sa nebojí, dokonca nie je ani zastrašený, keď sa dostane do centra pozornosti, veď sám nám povedal, aby sme vyskúšali Jeho Slovo (Malachiáš 3:10). Uveď Slovo do činnosti a spôsobí dôležité zmeny v tvojom osobnom živote. Slovo Božie je Božím materiálom pre budovanie tvojho života a preto, aby ťa pevne zakotvilo na ceste trvalého rastu, pokroku a úspešného života.
Modlitba


Kráčam v realite môjho božského dedičstva v Kristovi, pretože Slovo vo mne pôsobí! Nie som len poslucháč, ale som činiteľ Slova, preto moja viera prináša výsledky a múdrosť, poznanie a schopnosť Ducha sa preukazujú cezo mňa, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium:

Izaiáš 55:10