Čítanie z dňa:  18.02.2016
  Pastor Chris   

Manifestácia Božej vôle a prirodzenosti

„a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy“ (Efezským 4:24).


Náš úvodný verš je nádherne vykreslený v rozšírenom anglickom preklade Biblie. Hovorí: „a oblečte si novú prirodzenosť (obnovené ja), stvorenú na Boží obraz, [podobnú Bohu] v pravej spravodlivosti a svätosti.“ Fráza: „podľa Boha...“ znamená: „na Božiu podobu“. Bol si stvorený, aby si bol podobný Bohu v spravodlivosti a pravej svätosti. A čo je to spravodlivosť? Je to prejavovanie Otcovej vôle a prirodzenosti.

Takže keď Biblia hovorí o oblečení si novej prirodzenosti, ktorá je stvorená v spravodlivosti, tak to znamená, že môžeš chodiť vo svetle toho, kto si: si prejavom Otcovej vôle a Jeho prirodzenosti! Moc na to, aby si Ho potešoval a uspokojoval vždy, všade a vo všetkom – prinášajúc svedectvo o Jeho charaktere a prirodzenosti svojím životom, skutkami a slovami – je v tvojom duchu. Bol si povolaný manifestovať a vykonávať vôľu, zámer a charakter Boha. Toto je pravá spravodlivosť.

Ježiš bol zjavením Otcovej vôle a prirodzenosti; to znamená vyjadrením Božej spravodlivosti. Takisto naša spravodlivosť je vyjadrením vôle a prirodzenosti nebeského Otca! Židom 1:3 nám hovorí, že Ježiš bol „vyjadrením, prejavením“ obrazu Otca. Slovo „vyjadriť“ znamená ukázať, dať najavo, manifestovať, vysloviť a demonštrovať. Bol dokonalým predstaviteľom a stelesnením Otca. A Biblia hovorí, že aký je On, takí sme my v tomto svete (1. Jánov 4:17). Táto spravodlivosť v nás produkuje správne postavenie pred Otcom bez strachu, menejcennosti alebo odsúdenia.

Boli sme obdarení schopnosťou a mocou kdekoľvek zjavovať a prejavovať Otcovu vôľu a prirodzenosť; v každej situácii. Toto je naše povolanie; toto je to, čo nás poslal robiť! Toto je naše dedičstvo. Sláva Bohu!
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma všade robíš žiarou Tvojej slávy a prejavom a vyjadrením Tvojej vôle a prirodzenosti. Chodím v realite života spravodlivosti, ktorý mám v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 1:3, 1. Jánov 4:17

1-ročný plán: Marek 3:13-35; 3.Mojžišova 13-14

2-ročný plán: Skutky 19:21-29; Žalm 27-28