Čítanie z dňa:  18.05.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

TRI DLEŽITÉ FAKTY PRE ZÍSKAVANIE DUŠÍ

... múdry je ten, ktorý vyhráva duše (Príslovia 11:30 ang KJV).


Ako Kresťania sme všetci zahrnutí do služby zmierovania, inak povedané sme povolaní získavať duše. Pre tých, ktorí získavajú duše existujú nevyhnutné požiadavky ako uviesť ľudí do Krista.

Tou prvou je jasný zámer. Treda mať jasno v posolstve aké kážeš. Ako prvé musíš pochopiť, sám pre seba, Kristove posolstvo, pretože nemôžeš komunikovať niekomu veci aké ani ty sám nechápeš. Nedokážeš požehnať niekoho s niečím s čím si nebol požehnaný ty sám. Dokážeš dať len to čo máš a preto dobré porozumenie Evanjelia je nevyhnutné.

Po druhé je to presvedčenie. V tvojom duchu musí dôjsť k absolútnemu presvedčeniu o Kristovi a spáse akú priniesol pre celý svet. Musíš sa stať absolútne presvedčený o Jeho osobnosti a misii.

Apoštol Pavol v Rímskym 1:16 vyjadril úplné presvedčenie keď povedal „Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, ...“ Jeho presvedčenie bolo absolútne. Nie je žiadna iná cesta pre získanie spásy okrem Ježiša Krista! Neexistuje iná možnosť.

On takisto povedal „ ... to je moja povinnosť; beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium” (1. Korintským 9:16). Takéto prehlásenie dokážeš urobiť len vtedy keď si plne presvedčený; keď bez zrnka pochybnosti vieš, že jediná cesta k životu a pre život je Ježiš Kristus, ktorý je sám o sebe ŽIVOT.

Po tretie, imanie! Ako veriaci získavajúci duše, musíš vlastniť pravdu. Možno si o niečom presvedčný, ale to však nestačí. Tá pravda musí byť tvoja.

Pán Ježiš povedal v Jánovi 6:47 „Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život.“ Ten ktorý verí je držiteľ. Musíš vlastniť pravdu, že ty ako získavač duší, máš večný život a ten život rozdávaš ďalej ostatným. Ty „žiješ“ večný život teraz.

Vyzbroj sa s takouto pravdou ešte predtým ako sa pustíš do svojej práce získavania duší a budeš viac efektívny služobník zmierovania.
MODLITBA


Svätý Otče, ďakujem za vybavenie ma s týmito dôležitými informáciami o tom ako sa stať úspešný pri získavaní duší. Prijímam tvoje inštrukcie s pokorou a prehlasujem, že moje úsilie získavať duše sa šplhá do nových výšin slávy, úspechu a produktivity, vždy pritom ako uplatňujem Slovo do činnosti, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Marek 16:15; Daniel 12:3

1.ročný Biblický plán: Ján 8:31 – 47 & 1. Kráľov 22

2.ročný Biblický plán: Marek 11:1 – 11 & 4. Mojžišova 21