Čítanie z dňa:  18.05.2022
  Pastor Chris   

DAJME MU, ČO CHCE

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rímskym 12:2)


Od samého začiatku môjho kresťanského života som vždy túžil vedieť, čo Boh chce, čo zamýšľa. Chcel som poznať Jeho dokonalú vôľu vo všetkom, aby som Mu mohol správne slúžiť. Snažil som sa vyhnúť tomu, že by som sa pustil smerom alebo robil niečo, čo by nebolo tým, čo chce Boh.

Preto ma často odkazoval na Písmo. Ale urobil ešte niečo viac: rozšíril moje chápanie mimoriadnym spôsobom, pretože videl moje srdce. Je to jeden zo spôsobov, ako spoznávam Jeho srdce ohľadom čohokoľvek, ohľadom toho, čo On chce.

Pretože v službe Bohu ide o Neho, o to, čo On chce a ako to chce. Nie je to o našich pocitoch, pohnútkach alebo zmyslovom vnímaní. Napríklad, pri chvále a uctievaní by sme sa nemali ocitnúť v situácii, že to robíme spôsobom, ktorý sa Mu nepáči. Chválenie a uctievanie v Cirkvi je pre Boha veľmi dôležité, a preto to máme robiť podľa predpísaného poriadku – podľa Jeho Slova.

Niektorí sa domnievajú, že tlieskanie je spôsob, ako chváliť a uctievať Boha, ale nie je to tak. Tlieskanie je aplauz, Bohu nedávame aplauz. Je to jedna z vecí, ktoré sme robili v minulosti a ktoré Boh chce, aby sme napravili. On zdokonaľuje svoju Cirkev pre svoj návrat. My Bohu netlieskame. Možno mi povieš: „Ale v Žalme 47:1 sa píše: „Vy, všetky národy, tlieskajte rukami, pokrikujte radostne Bohu, hlasom plesania!“ʻ

To bolo napísané pre ľudí v Starej zmluve, nie pre nás, aby sme to kopírovali, pretože tí v Starej zmluve chodili väčšinou v tele. Ak chceš vedieť, ako máš slúžiť Bohu, ako Ho môžeš chváliť a uctievať ako nové stvorenie, študuj Nový zákon, listy. Tam sa dozvedáme: „Veď my sme obriezka, my, ktorí v Duchu Božom vzývame (Boha) a chválime sa v Kristovi Ježišovi; my, ktorí nedúfame v telo…“ (Filipským 3:3)

Pán zdokonaľuje svoju Cirkev pravdou. Musíme teda veci uviesť na správne miesto, aby sme dosiahli správne výsledky. Dajme Mu to, po čom túži, a to je pravé duchovné uctievanie prostredníctvom Svätého Ducha.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem za službu Tvojho Ducha, ktorou zdokonaľuješ Cirkev a pomáhaš nám, aby sme kládli dôraz na život podľa Tvojho Slova a vzdávali Ti úctu v duchu a v pravde. Tvoje Slovo sa dostáva do popredia a pravé uctievanie do centra pozornosti v Tvojich zboroch, pretože Tvoja sláva napĺňa naše srdcia, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 15:8 – 9; Skutky 17:30; Ján 4:23

1.ročný Biblický plán: Ján 8:31 – 47 a 1.Kráľov 22

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 10:14 – 21 a Príslovia 14