Čítanie z dňa:  18.06.2014
  Pastor Chris   

Pokánie a znovuzrodenie

„Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; (Rímskym 10:8-9).


Počul som hovoriť tých, čo sa rozprávali s hriešnikmi, ktorí chceli odovzdať svoje srdce Kristovi: „Vyznaj všetky svoje hriechy a modli sa, aby ti Boh odpustil a budeš spasený.“ Ale to nie je biblické. Mnohí, čo tak hovoria, používajú ako základ 1.Jánov 1:9. Ale tento verš nie je adresovaný neveriacim, ale veriacim. Hovorí: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“

Kresťan je potomkom Božím. Má v sebe život a prirodzenosť Božiu, a preto má vždy sklon robiť veci správne. To je dôvod, prečo ťa ako kresťana bodne v srdci, keď robíš niečo zlé. Na toto poukazuje Slovo, keď hovorí o pokání a vyznaní hriechov. Robiť pokánie znamená zmeniť svoju myseľ, zmeniť spôsob myslenia a vrátiť sa zo zlej cesty. Len kresťan má silu robiť to.

Prirodzený (neznovuzrodený) človek, a to bez ohľadu na to, akokoľvek je morálne silný či „pobožný“, stále je hriešnik. Preto to, čo potrebuje, je znovuzrodiť sa a nie pokánie, či zmena zlého spôsobu života. Potrebuje úplne nový život. Hriešnik nie je niekto, kto pácha hriechy, lebo hriech nie je len skutok, je to prirodzenosť. Každý, kto sa narodil do tohto sveta, sa narodil s hriešnou prirodzenosťou.

Avšak keď sa znovuzrodíme, táto hriešna prirodzenosť je úplne nahradená Božím životom a prirodzenosťou. Preto výzva pre hriešnika nie je o odpustení hriechov, ale o novom živote. Je zbytočné hovoriť hriešnikovi, aby vyznal svoje hriechy, aby mohol byť spasený. Takto nikdy nebude spasený. To, čo potrebuje vyznať, je vláda Ježiša; to je vyznanie na spasenie: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; (Rímskym 10:9). Toto vyhlásenie ho okamžite oddelí od večného zatratenia. Ježiš sa stane Pánom jeho života a vládne v ňom. Takýmto spôsobom si ten človek môže byť istý úžasným životom s Kristom, a to v súčasnosti ako aj na večnosť.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem za Tvoju obrovskú lásku, ktorú si preukázal tým, že si poslal Ježiša Krista, aby zomrel za mňa a vložil do môjho ducha večný život. Prijal som milosť vládnuť a múdrosť pre víťazný každodenný život na Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 1:12-13; Rímskym 10:8-10

1-ročný plán: Skutky 7:54-8:8; 2.Kronická 31-32

2-ročný plán: 2.Korintským 5:11-21; Izaiáš 4