Čítanie z dňa:  18.07.2017
  Pastor Chris   

IDENTIFIKOVANÝ S JEHO MENOM

Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania (2. Korintským 2:14).


Meno Ježiš je to najväčšie meno ktoré bolo kedy zjavené človekovi; ide o najmocnejšie meno nielen vo svete, ale i v celom vesmíre: cez toto meno Boh všetko stvoril. Hospodin obliekol (udelil) všetku autoritu do skvelého a neporovnateľného mena nášho Pána Ježiša Krista. Filipským 2:9 hovorí „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno.“

Keď si do svojho života vyznal panstvo Ježiša, bol si zaraz pokrstený do mena Ježiš; automaticky si sa stal súčasťou tohto mena. Galatským 3:27 hovorí „Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ Teraz buď rád, lebo si identifikovaný s týmto menom. Znamená to, že čokoľvek patrí Ježišovi rovnako patrí aj tebe!

Satan už viac nemá žiadne nároky na teba; ty patríš Ježišovi Kristovi a meno Ježiš je pomenované nad tebou. My (veriaci) žijeme v Jeho (Ježišovom) mene; modlíme sa v Jeho mene. Kolosenským 3:17 hovorí „A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.“ Takýmto spôsobom sa žije nadprirodzený život. Pôsobíš a žiješ v mene Ježiš. Znamená to, že žiješ pre Neho ako aj v Jeho aurotite. Už vidíš prečo by bolo prakticky nevhodné žiť ako porazený, v chudobe či so zlyhaním?

Ako veriaci sme povolaní žiť v mene Ježiš; v mene stvoriteľa sveta. Nedokážem si predstaviť ani myslieť o niečom viac vznešenom či nadprirodzenom! Meno Ježiš je skutočne úžasné meno; dokonalé meno – menu Ježiš Kristus sa nedá vyrovnať.

Ak máš vo svojom tele nádor povedz „Tumor v mene Ježiš, nemôžeš ostať v mojom tele!“ A on odíde. Ak máš problém so svojim srdcom použi meno Ježiš ako inštrument proti tej chorobe. Povedz „Srdce, prikazujem ti funguj normálne, v mene Ježiš“ a nastane zmena.

Nech si už konfrontovaný akoukoľvek situáciou, pamätaj si každá jedna je podriadená menu Ježiš Kristus. Prehlás pre seba: „V mene Ježiš narastám v milosti; som dokonalý; rozumný a zdravý; silný a energetický!“ Zober pre seba výhodu tohto mena a prines ticho, pokoj, kľud a prosperitu do svojho života ako aj životov tvojich blízkych.
Modlitba


Drahý Otec, naozaj ma teší keď som pridružený s tým najvznešenejším, najmocnejším a najdokonalejším menom ktoré vôbec existuje. Využívam výhodu tohto mena a žijem mocou a autoritou mena Ježiš. Do môjho života ako aj života mojich blízkych, hovorím pokoj, pokrok, zdravie, prosperitu a víťazstvo, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 4:12; Filipským 2:9 – 10; Ján 20:31

1.ročný Biblický plán: Skutky 25:13 – 26:1; Žalm 11 – 16

2.ročný Biblický plán: Lukáš 9:28 – 36; Józue 14