Čítanie z dňa:  18.07.2022
  Pastor Chris   

SÝŤ SA SLOVOM

„Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc.“ (2. Korintským 3:2 – 3)


V kresťanstve kladieme dôraz na štúdium a rozjímanie nad Božím Slovom kvôli tomu, čo do tvojho života vnáša: stále rastúcu slávu! Pre ňu si bol stvorený. Božia sláva je v Slove a stáva sa viditeľnejšou, keď sa vedome a neustále Slovom sýtiš.

V Liste Rímskym sa píše: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia…“ (Rímskym 12:2) A v 2. Korintským zas: „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“ Tieto verše zdôrazňujú neustále rastúcu slávu v našom duchu, keď premýšľame nad Božím Slovom.

Ak nevenuješ sústredenú pozornosť štúdiu, rozjímaniu a konaniu Božieho Slova, brzdíš Božiu slávu vo svojom živote. Niektorým ľuďom sa to stane bez toho, aby si to všimli. Vystavili sa správam a informáciám z negatívnych zdrojov, nie z Božieho Slova.

Pamätaj, že si tým, čo ješ – čoraz viac sa budeš podobať a prispôsobovať informáciám, ktoré prijímaš. Božie Slovo je Božia sláva, preto sa sýť Slovom a tvoj život bude čoraz znamenitejší a plný slávy. Biblia nás povzbudzuje: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.“ (Kolosenským 3:16)

Božie Slovo môžeš brať ako Božiu víziu, názor, myšlienku, ideu, zákon alebo princíp. Predovšetkým však vnímaj Jeho Slovo ako pravdu – absolútnu skutočnosť. Nechaj sa ním zaplavovať, aby všetko, čo si myslíš a hovoríš, bolo v súlade so Slovom. Toto je zaručená cesta k životu v stále rastúcej sláve.




Vyznanie


Rastiem v milosti a v poznávaní Pána Ježiša Krista. Môj život nie je oddelený od Slova, pretože Božie Slovo je mojím zdrojom, vďaka nemu je môj duch plný viery, nádeje a lásky. Cez Slovo je môj život každý deň nastavený na víťazstvo, takže zakaždým zvíťazím bez ohľadu na okolnosti. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 4:4, 1. Petrov 1:23, 2. Korintským 3:18, Skutky 20:32

1.ročný Biblický plán: Skutky 25:13 – 26:1 a Žalmy 11 – 16

2.ročný Biblický plán: Galatským 5:13 – 19 a Izaiáš 38