Čítanie z dňa:  18.08.2019
  Pastor Chris   

ČAS SA KRÁTI

A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia; ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať (Lukáš 21:25 – 26).


Zámerná krutosť, násilie, terorizmus, zlomyselnosť jednej skupiny ľudí i neľudskoť voči tej druhej sú dnes na vzostupe. Štatistiky ukazujú nielen že svet je viac podlý a vo viac zúfalej situácii, takisto tlaky na život sú ďaleko väčšie ako kedykoľvek predtým.

To je jasná indikácia, že sa nachádzame v posledných dňoch ktoré nám Ježiš naznačil v našom úvodnom verši. Svetoví lídri ostávajú zmätení a kompletne stratení v tom ako riešiť tieto nespočetné problémy. Smútné je, že viac a viac ľudí hľadí na nich pre odpoveď alebo riešenie, ktoré zaiste nedokážu poskytnúť. Avšak my máme odpoveď: riešením je Kristus a Jeho úžasné evanjelium.

Ježiš povedal „Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec“ (Matúš 24:14). Nepovedal nám ako každý jeden človek uverí; aj tak naša práca je povedať celému svetu. Budeme sa zodpovedať ako naložíme s tým čo poznáme.

Preto musíme kázať evanjelium celému svetu a to s neobmedzenou urgenciou Ducha. Tmavé miesta zeme sú plné ukrutnosti, ale my reprezentujeme svetlo v tmavom svete. Nesieme svetlo evanjelia. Preto rozsvieť svoj svet s evanjeliom.

Ježiš povedal v Matúšovi 5:16 „ak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ V Markovi 16:15 ďalej zdôrazdňoval „ … Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Zober tento mandát seriózne vážne.

Tvoje sny musia prejsť za tým čo chceš ty; preber kurz evanjelia. Venuj svoj čas, zdroje a energiu kázaniu s veľkou urgenciou až pokiaľ sa toto evanjelium nedostane do končín zeme!
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za privilégium kázať a prehlasovať evanjelium, lebo ono je moc na spásu všetkých ľudí. Prehlasujem ako sa evanjelium naveky šíri, preniká do domácností, škôl a inštitúcií, presviedča srdcia mnohých a obracia ich na spravodlivosť, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Žalm 67:2; Marek 16:15 – 16; 2. Timoteovi 4:2

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 3 & Žalm 109 – 112

2.ročný Biblický plán: Lukáš 17:11 – 19 & 1.Samuel 3