Čítanie z dňa:  19.02.2019
  Pastor Chris   

BUĎ PRÍKLADOM

… , ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske v duchu, vo viere a v mravnej čistote (1.Timotejovi 4:12).


Súhrn napomenutia Ducha určenom pre nás cez slová apoštola Pavla v otvárajúcom verši hovorí ako byť príkladom. Nebuď Kresťan ktorého správanie a životný štýl sú diskutabilné. Niektorí ľudia sa správajú nechválihodne a to sa odzrkadľuje ako zaobchádzajú s inými ľuďmi; či už ide o ich zamestnancov, kolegov alebo dokonca nadriadených. Ich charakter a správanie nezodpovedajú tými Kristovimi.

Vo svojom živote sa rozhodni vždy a vo všetkých veciach tešiť Pána a tak budeš kráčať v plnosti Jeho požehnania. Ešte stále sme na začiatku roka a preto si sprav zhodnotenie. Ak tvoje chovanie v živote nie je súvislé so Slovom, pristúp k náprave, aby si zažil slávu Božieho Ducha vo svojom živote tak ako to má byť!

Uisti sa že tvoja myseľ aj myšlienky sú čisté. Maj číru túžbu a motívy. Obnov svoju myseľ so Slovom a buď si istý aby tvoje náklonnosti, rozhodnutia a voľby boli v línii so Slovom. Nech je z teba skutočný Kresťan, v srdci aj v činoch. Používaj Slovo na prekontrolovanie svojich skutkov, motívov, myšlienok a túžob.

Písmo nám bolo dané na budovanie, trénovanie, poskytnutie inštrukcií a nápravu v živote i na ceste spravodlivosti: „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti“ (2.Timotejovi 3:16). Dovoľ Božiemu Slovu ťa sprevádzať; celý sa mu oddaj a ono transformuje tvoj život a pomôže ti sformovať správny charakter a myseľ pričom ťa zbaví všetkého nesprávneho.

Ježiš povedal „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril“ (Ján 15:3). Slovo ťa očisťuje a posväcuje. Dokonca aj teraz, to čo sa odohráva v tvojom živote, Slovo ťa umýva a berie na vyšší stúpeň slávy. Rozhodni sa žiť opravdivý Kresťanský život a prežívaj spravodlivosť Boha vo všetkých veciach a na každom mieste.
VYZNANIE


Môj život je na slávu Boha; som povolaný preukázať Jeho chválu a vyjadriť Jeho spravodlivosť na zemi. Ja som svetlo v tmavom svete, žijem božský život aký mám v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:10 (študijná Biblia); 1.Peter 1:14 – 16

1.ročný Biblický plán: Marek 4:1 – 20 & Kazateľ 15

2.ročný Biblický plán: Matúš 15:19 – 39 & Genesis 50