Čítanie z dňa:  19.04.2014
  Pastor Chris   

Modlenie sa mocou Ducha

„Odpovedal mi: Toto je slovo Hospodinovo Zerubábelovi: Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností“ (Zachariáš 4:6).


Ktokoľvek sa môže modliť v mene Ježiš a tiež povedať niečo, čo je zapísané v Slove Božom, ale ani to nemusí zaručiť výsledky. To je dôvod, prečo sa niektorí modlia a nič sa nedeje a niekto iný povie tie isté slová a dejú sa zázraky. Prvá skupina ľudí síce hovorila slová, ale tie neboli oživené, prehlásené, inšpirované a pomazané Duchom Svätým. A výsledkom toho je, že tí ľudia nedostali to, čo si pýtali, lebo ich slová neboli zmocnené Duchom.

V minulých dvoch lekciách sme sa naučili dva princípy modlitby: „Modlenie sa v autorite Jeho mena“ a „Modlenie sa v autorite Slova“, ale ešte je dôležité, aby si svoju žiadosť podal mocou Ducha Svätého. Keď dáme dokopy tieto tri časti, naša modlitba bude účinná. Moc Duch Svätého je chýbajúcou zložkou života mnohých kresťanov a potom sa čudujú, prečo ich modlitby nie sú tak účinné, ako by mali byť. V liste Efezským 5:18-19 nám apoštol Pavol hovorí: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom.“

Ak si naplnený Duchom, to ti prinesie nadprirodzenú moc Ducha Svätého, aby si to preniesol na svoje slová, ktoré budú potom presiaknuté nadprirodzenou mocou. V tvojich slovách musí byť pomazanie. To robí ten rozdiel. Napríklad keď v Uzdravujúcej škole slúžime chorým v mene Ježiš a na základe toho, čo hovorí Božie Slovo, tak to robíme mocou Ducha Svätého. Niet divu, že sa na každom uzdravujúcom zhromaždení dejú také ohromné zázraky uzdravenia.

V knihe Skutkov si môžete všimnúť všetky tieto tri zložky. Apoštoli slúžili v mene Ježiš, s Božím Slovom a mocou Ducha Svätého. To je dôvod, prečo mali vo svojich životoch a službe také nadprirodzené výsledky.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju neustále pretrvávajúcu prítomnosť Ducha Svätého. Keď dnes hovorím v jazykoch, Duch Svätý ma napĺňa mocou, pomazáva moje slová, a tak ich robí účinnými, aby spôsobili zmeny, po ktorých túžim, v mojom zdraví, rodine, financiách, v mojej práci a v mojom svete, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 24:49; Skutky 1:8; Efezským 5:18-19

1-ročný plán: Lukáš 17:20-18:14; 1.Samuelova 8-10

2-ročný plán: Rimanom 12:9-21; Žalm 119:161-176