Čítanie z dňa:  19.06.2012
  Pastor Chris   

Tvoja prvoradá úloha

“A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby zdokonaľovali svätých na dielo služby, budovať (povznášať) telo Kristovo“ (Efežanom 4:11–12 angl.preklad).


Tvojim primárnym určením v živote je uskutočňovať dielo služby; to je to najvyššie povolanie; všetko ostatné je druhoradé. Možno si politik, lekár alebo právnik, čo je všetko úžasné, avšak viesť mužov a ženy k spravodlivosti je tvojou prvoradou zodpovednosťou tu na zemi. Možno chceš povedať: „Ale ja nie som pastor”, no práca cirkvi nie je len pre pastorov alebo evanjelistov, ale pre božích svätých a to zahŕňa aj teba.

Tento cieľ nám predkladá apoštol Pavol v úvodnom verši. Boh dal pätnásobné dary služby cirkvi, „aby pripravovali svätých na dielo služby...“ (Efežanom 4:11-12). Dielo služby znamená zmierovať svet s Bohom. Ty si dostal Božie poverenie obracať ľudí z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu.

Uvedom si, že tebe je zverené posolstvo evanjelia; a to je posolstvo, ktoré funguje: „To je podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené“ (1.Timoteovi 1:11). Byť znovuzrodený znamená, že toto posolstvo je teraz v tebe a pôsobí v tebe; preto sa od teba vyžaduje, aby si ho pomohol prijať aj ostatným, aby takisto začalo aj v ich životoch prinášať výsledky.

Choď tam, kde pracuješ, kde žiješ a ku všetkým tým, s ktorými si v kontakte a zvestuj im toto posolstvo! Urob ich účastníkmi všetkých nebeských požehnaní, ktoré máš v sebe tým, že k nim zoberieš posolstvo evanjelia; dokonca aj k tým, ktorých osobne nepoznáš. Takéto je tvoje najvyššie povolanie; je to tvoja práca služby voči Pánovi a dôkaz toho, že skutočne v Neho veríš.
Modlitba


Milostivý Otče, ďakujem Ti, že si ma priviedol do jednoty s Tvojím Synom Ježišom a že si do mňa vložil neuhasiteľnú vášeň pre stratené duše. Mocou Tvojho Ducha dnes nasycujem moje okolie s poznaním Tvojho Slova a ľudia sú ochotne priťahovaní do svetla Tvojho kráľovstva, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2. Timoteovi 4:5; 2. Korintským 3:5 – 6

1 – ročný plán: Skutky 8:9 – 40; 2. Kronická 33 – 34

2 – ročný plán: 2. Korintským 6:1 – 10; Izaiáš 5 – 6