Čítanie z dňa:  19.07.2013
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Viera: tvoja mena na vládnutie v tvojom svete!

„A čo ešte povedať? Veď nemáme kedy rozprávať o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali zasľúbenie, zapchávali tlamu levom“ (Židom 11:32-33).


Pán Ježiš povedal, že ak máš vieru ako horčičné zrnko, nič nie je pre teba nemožné ( Matúš 17:20). Tvoja viera je tvojím platidlom na vládnutie v tvojom svete.

Biblia nám hovorí o konkrétnych mužoch a ženách, ktorí v svojom čase skrze vieru vládli svetu (Židom 11:32-33). Jedenásta kapitola Listu Židom nám dáva poučný záznam o úspechoch niektorých z týchto veľkých mužov a žien viery: ako pokorili kráľovstvá a pôsobili v spravodlivosti, stojac na svojom území vo svojom presvedčení. Ich viera slúži ako príklad aj pre nás v dnešnej dobe. Ich skutky boli zapísané pre našu inšpiráciu a poučenie, aby sme vedeli, že môžeme robiť to isté.

Premýšľajme o postoji jedeného z týchto veľkých hrdinov viery - Jozuovi. Vierou viedol deti Izraela, aby sedemkrát pochodovali okolo odstrašujúcich múrov Jericha a ako sa potom tieto hrozivé múry zrútili, keď Izraelci spustili víťazný pokrik (čítaj Jozue 6:16-20). Každý deň môžeš žiť víťazne a vládnuť prostredníctvom viery. Biblia nás napomína, aby sme: „...nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení“ (Židom 6:12). Abrahám, Izák, Jákob, Dávid, proroci, Pán Ježiš Kristus a apoštoli majú pre nás veľa príkladov viery, aby sme ich nasledovali.

Môžeš čeliť a prekonať akúkoľvek prekážku, ktorá je pred tebou skrze hovorenie slov viery. Dnes môžeš spôsobiť zmeny a robiť veľké veci vo svojom svete. Môžeš tiež prejaviť spravodlivosť a dať život mŕtvym, či beznádejným situáciám. Môžeš tiež oživiť svoj podnik, ak upadá, alebo ho nechať rásť od slávy k sláve. Môžeš veľmi vynikať v službe, vo vzdelaní, kariére, či profesii a byť zázrakom v svojom svete. Tvoja viera je menou, tak ňou vládni vo svojom svete.
Vyznanie


Slovo viery je v mojom srdci a v mojich ústach a to prevláda, keď hovorím. Môj život je svedectvom o Božej milosti a úrode požehnania, pretože kráčam vierou v Jeho Slovo. Som viac ako víťaz a moja viera je víťazstvo, ktoré premáha svet. Halleluja!


Rozšírené štúdium: Židom 11:1a6; Matúš 17:20

1-ročný plán: Skutky 26:2-18; Žalmy 17-18

2-ročn plán: Galatským 5:20-26; Izaiáš 39