Čítanie z dňa:  19.11.2019
  Pastor Chris   

DVADSAŤŠTYRI HODINOVÁ OCHRANA

čnejúci tak krásne, je celej zeme rozkošou. Vrch Sion, severný to výbežok, je mestom veľkého Kráľa. Boh v jeho palácoch sa osvedčuje ako ochranný hrad (Žalm 48:3 – 4).


Horeuvedený verš slúži ako populárna pieseň medzi kresťanmi. Záverčná časť uvádza „Boh v jeho palácoch sa osvedčuje ako ochranný hrad.“ Medzi hradbami Izraela je Boh poznaný ako ochranca Jeho vlastného ľudu. Hradby slúžia ako ochranné pevnosti v časoch vojny. Ľudia však dôverujú v obranu Božej moci a nie vysokým a hrubým stenám.

Biblia uvádza „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho“ (Žalm 91:1). Tajomné miesto Najvyššieho nie je žiadna budova ani chrám postavený rukami; je to Kristus a tam žiješ aj ty. On predstavuje tvoju ochranu. Biblia sa zmieňuje ako je tvoj život skrytý s Kristom v Bohu (Kolosenským 3:3), čo znamená že máš dvadsaťštyri hodinovú ochranu! Nonstop. V Ňom si ochránený pretože On sa stal tvojou hradbou v ktorej žiješ. Aleluja!

Prítomnosť Boha a Jeho svetlo v ktorom žiješ je veľmi vysoké miesto – vysoko a ďaleko od všetkého zla a temnoty tohto sveta. Preto vo svojom živote kráčaj s odvahou vediac ako žiadna zbraň namierená proti tebe neuspeje. Patrí ti Božia všestranná ochrana. Takúto istotu mal aj Dávid keď prehlásil „Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami; Jeho vernosť je štítom a pavézou. Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne, ani moru, čo sa vlečie v mrákote, ani nákazy, čo napoludnie pustoší“ (Žalm 91:4 – 6).

Nikdy sa nepristihni ako sa ospravedňuješ, cítiš zastrašený alebo zdráhavý vyjadriť svoje presvedčenie o Kristovi či posolstve evanjelia. Maj na mysli svoju nebeskú ochranu u Neho. Biblia hovorí „Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky“ (Žalm 125:2).

Nič a nikto by ti nemal zabrániť v prehlasovaní Ježiša ako Pána. On je predsa väčší ako ktorákoľvek vláda, inštitúcia či dav ľudí. On panuje a kraľuje nad vesmírom! Sláva Jeho menu naveky!
VYZNANIE


Žiadna zbraň mierená proti mne neuspeje. Odsudzujem každý jazyk čo povstane proti mne za účelom súdiť ma! Božia mocná ochrana spočíva nad mojím životom, rodinou a milovanými. Žijem v Kristovi, ďaleko nad zlom a temnotou vo svete. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: Daniel 3:16 – 18; Žalm 27:1 – 3; Izaiáš 43:2 – 3

1.ročný Biblický plán: Jakub 2 – 3:1 – 13 & Ezechiel 20 – 21

2.ročný Biblický plán: Ján 13:1 – 11 & 1.Kronická 19