Čítanie z dňa:  19.12.2013
  Pastor Chris   

Nech je Kristus v tebe zjavený

„Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích“ (Rímskym 8:18-19).


Keď Ježiš kráčal po tejto zemi, bol na sto percent človek a na sto percent Boh. Ľudom v Jeho dobe zjavoval svoj božský život a Jeho každodenný život bol nadprirodzený. Ako kresťania sme súčasťou Jeho božskej prirodzenosti (2.Peter 1:4). A tak aký je On, takí sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17). Sme potomkovia Slova Božieho (Jakub 1:18) a rovnako ako On aj my sme na sto percent ľudskí a na sto percent božskí.

Preto sa od teba požaduje, aby si prejavoval navonok božský život, ktorý je v tebe. Rímskym 6:16 hovorí: „Či neviete, že komu sa oddávate za otrokov, aby ste poslúchali, tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní: alebo hriechu - na smrť, alebo poslušnosti - na spravodlivosť?“ Ak kresťan zistí, že bojuje z nejakým zlozvykom, alebo s niečím iným, tak problém je to, že dovolí svojmu telu, aby mu diktovalo, namiesto toho, aby sa poddalo Božiemu Slovu. Čím viac získava Slovo nad tebou nadvládu, tým viac bude v tebe zjavený Boží život, aby si žil nadprirodzený život.

A naopak, čím viac dovolíš zmyslom, aby ťa ovládali, tým viac bude v tebe zjavený ľudský život a budeš viesť obyčajný život. Toto vysvetľuje, prečo niektorí kresťania trpia, sú chorí a žijú veľmi neinšpirujúce životy. Je to preto, lebo nevedomky si zvolili, že budú žiť život na ľudskej rovine. Ale je tu vyššia úroveň, vyšší život v Kristovi, kde je tvoja ľudskosť pohltená Jeho božskosťou. Ján 3:30 hovorí: „On musí rásť, a ja sa umenšovať.“

Nechaj v sebe rásť Krista! Kristus v tebe je nádejou slávy (Kolosenským 1:27). Nech On hovorí cez teba, nech On pozerá cez tvoje oči a pracuje tvojimi rukami, dovoľ Mu prejaviť sa v tvojom živote! Vždy, keď reaguješ na nejakú situáciu, nechaj Krista v tebe, aby On na ňu reagoval. Vždy keď rozprávaš, nechaj Jeho rozprávať cez teba!
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za moc Tvojho slova v mojom živote, ktoré vo mne buduje nádherný charakter a mentalitu šampióna. Môj duch, duša a telo sú Ti plne vydané, aby boli ovládané a premieňané Tvojím Slovom a moje napredovanie je všetkým zjavné, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Galatským 1:15-16

1-ročný plán: Zjavenie 11; Daniel 3-4

2-ročný plán: Skutky 1:12-26; 2.Kronická 33