Čítanie z dňa:  2.01.2015
  Pastor Chris   

Neutralizuj nepriateľa!

...zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zrúcať hradby; boríme mudrlantstvo (pevnosti) (2.Korintským 10:4).


V našom živote viery sa stretávame s okolnosťami, ktoré kladú našej viere určité vážne výzvy. Môže to byť napríklad v oblasti cirkevného rastu, keď si ako pastor urobil všetko, čo si sa učil, čo by si mal urobiť a použil si všetky stratégie, ktoré poznáš, avšak tvoja cirkev stále nerastie. A tak rozmýšľaš, čo robiť ďalej.

V takom čase je dôležité, aby si sa pozeral na veci z duchovnej perspektívy a uvedomil si, že existuje nepriateľ, ktorý vo všetkom bráni (vzopiera sa) evanjeliu a Božím deťom. Efezským 6:10-11 hovorí: „Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ Úklady, úskoky diabla hovoria o trikoch, ľstiach diabla, o diablovom „striehnutí v úkryte“. Apoštol Pavol cez tieto verše chce, aby sme vedeli, že existuje nepriateľ, ktorý „leží v úkryte“ a pripravuje stratégie proti tebe a proti cirkvi.

Ale aby si odporoval tomuto nepriateľovi, tak ti hovorí, aby si si obliekol celú Božiu výzbroj. Prečo? Je to preto, lebo vie, že ak si neoblečieš celú Božiu výzbroj, budeš pre diabla napadnuteľný. Dvanásty verš v tej istej kapitole ďalej hovorí: „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ Takže čo sa týka tohto zápasu, nie je to boj vo fyzickej oblasti; ale nepriateľ sa ťa snaží odkloniť od správnej cesty klamstvom. Jediný spôsob, ako vyhrať v tomto druhu boja je robiť to, čo hovorí Slovo. Vzopri sa nepriateľovi.

Jakub 4:7 hovorí: „Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi - a utečie od vás.“ Zjavenie 12:11 nám tiež ukazuje, ako sa vzoprieť, ako neutralizovať nepriateľa a spôsobiť, aby utiekol. Hovorí: „Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.“ Takže bez ohľadu na to, čo na teba nepriateľ hodil, neutralizuj ho tým, že pevne stojíš vo svojej viere v Ježišovu krv a slovom svojho svedectva. Krv nás zmierila s Bohom, dala nám život, očisťuje nás zo všetkých hriechov a je na zľutovnici pred Bohom v nebi. Slovo tvojho svedectva, ktoré odkazuje na tvoje svedectvo o Bohu, je v skutočnosti to, keď uvedieš do činnosti Slovo cez vyznávanie vo viere. Modlitba

Drahý nebeský Otec, vzdávam Ti vďaku za to, že som dnes požehnaný Tvojím Slovom. Nie som neznalý satanových nástrah a odmietam, aby som sa stal ich korisťou. Cez moju vieru v drahocennú Ježišovu krv a slovom svojho svedectva dávam satana a jeho zástupy pekla tam, kde patria, pod moje nohy, v mocnom mene Ježiš. Amen.

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 2:1; 1.Ján 5:4

1-ročný plán: Matúš 2; 1.Mojžišova 3-5

2-ročný plán: Matúš 1:15-28; 1.Mojžišova 2