Čítanie z dňa:  2.01.2017
  Pastor Chris   

KRISTUS: NAPLNENIE BOŽIEHO SĽUBU

Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás (2. Korintským 1:20).


Ježiš Kristus predstavuje naplnenie všetkých Božích zasľúbení. Už neostáva viac sľubov čakajúcih svoje naplnenie,  taká je realita. Mal by si prestať hovoriť „Verím v Boha pre toto a hento; čakám na Jeho sľub.“ Prestaň s verením a radšej uplatni svoju vieru do činnosti. Tvoje uverenie sa stane vierou keď vyslovíš „Mám všetko čo potrebujem.“

Boh v knihe Leviticus 26:9 povedal Izraelitom „Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami.” Skús si na moment predstaviť ako sa ty modlíš „Ó Pane, Ty si povedal ako ma urobíš plodným; urob ma plodným; dal si mi Tvoj sľub.“ Išlo by prejavenie nedôvery. Biblia hovorí „V Kristovi Ježišovi sú všetky prísľuby Božie; áno preto v Ňom je aj amen.“

V Starej Zmluve dal Boh deťom Izraela niekoľko prísľubov požehnania, ktoré boli podmienené poslušnosťou pred Zákonom a prikázaniami (Deuteronómium 28:2). Avšak my ako nové stvorenie zosobňujeme výsledok Kristovej obety a Jeho poslušnosti. Z toho dôvodu sme v 1. Petrovi 1:14 nazvaní poslušnými deťmi. Pavol na to narazil v Rímskym 6:17 kde píše: „Ale vďaka Bohu, že ste (len) boli otrokmi hriechu a stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli odovzdaní.”

Z toho hľadiska nie sú už viac naše požehnania v Kristovi podmienené poslušnosťou, ale zakladajú sa na tom kto sme: Boží dediči a spoludediči s Kristom! Nie je potreba pre modlitbu a zároveň sa pýtať Boha, aby urobil Jeho prísľuby reálne v tvojom živote; ony sú už reálne. Jednoducho kráčaj vo svetle kto si a aké je tvoje dedičstvo v Kristovi. Je na tebe aby si dnes dokázal Pánove Slovo vo svojom vlastnom živote.

Nehovor „Pane Ty si prisľúbil spraviť ma plodným; sľúbil si, že ma rozmnožíš“; miesto toho povedz „Pane, ďakujem, lebo Ty si ma urobil plodným a produktívnym. Rozmnožil si ma! Prekvitám na každej strane!“ Keď raz uvidíš prísľub v Božom Slove odpovedaj a povedz „Sláva Bohu! To som ja v Kristovi Ježišovi; v Kristovi dochádza k naplneniu pre môj osobný úžitok. Nech je požehnaný Boh!“
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem za uvedomenie si Tvojho Slova, akého sa mi dnes dostalo. V Kristovi sú všetky Tvoje prísľuby o mojom živote už naplnené. Som naozaj požehnaný a je to skutočná priazeň pre mňa byť v Kristovi. Prehlasujem ako moja viera pracuje a ja žijem život úplného uspokojenia, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1. Korintským 3:21; Rímskym 1 - 5:8; 2. Peter 1:3-4

1.ročný Biblický plán: Skutky 15:36 – 16:1-15; Ester 8 - 10

2.ročný Biblický plán: Lukáš 6:12 – 19; Deuteronómium 30