Čítanie z dňa:  2.03.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

BOŽIE SVETLO V TVOJOM DUCHU

Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela (Príslovia 20:27).


Nikdy nemôžeš poznať Boha okrem toho, aby si Ho poznal zo svojho ducha; v tom mieste svieti Jeho svetlo. Pánove Slovo je zároveň Jeho svetlo (Žalm 119:105). Jób 18:5 – 6 odhaľuje niečo zaujmavé. Hovorí tam „Vinníkovi predsa zhasne svetlo, nezažiari plameň jeho ohňa. Svetlo stemnie v jeho stane a jeho svieca nad ním zhasne." Slovo vinník na tomto mieste odkazuje na niekoho kto nie je podriadený voči Slovu; jedná sa o popis muža, alebo ženy rebelujúcich proti Božiemu Slovu – či už úmyselne alebo nepriamo.

Na to aby niekoho svetlo zhaslo, znamená, že predtým svietilo a teda išlo o veriaceho ktorému bolo udelené svetlo Božieho Slova a dotyčný to odmietol; odvrátil sa od Boha. Niektorí ľudia sú takí; zabudnú na Hospodina; zatvoria svoje srdcia – svojho ducha – pred Jeho Slovom. Nerozprávam o pohanoch, lebo tí nemajú žiadne svetlo a nikdy ho ani nemali.

Pre ľudí, ktorí nikdy nemali svetlo Božie prípadne ich svetlo zhaslo, všetko čo sa vyžaduje je prijať svetlo Božieho Slova do svojho ducha. Žalm 119:130 ang KJV hovorí „Vstup tvojich slov dáva život ...“ Božie Slovo prináša osvetlenie do tvojho ducha a poskytuje ti náhľad do skutočnosti.

Všimni si ako ten verš neuvádza - Božie Slovo dáva svetlo; skôr sa zameriava na samotný vstup Božieho Slova; vstup kde / do čoho? Do tvojho ducha! Aby mohlo Slovo priniesť ovocie, musí najskôr do tvojho ducha získať pozvanie. Keď ho prijmeš , zrazu budeš prebudený do duchovnej reality; tvoja cesta ostane zaplavená so svetlom; temnota a negatívne okolnosti budú rozptýlené a Božia sláva a Jeho hojné zabezpečenie sa stanú pre teba skutočne reálne.

V Žalme 18:29 povedal žalmista „Bo Ty rozsvecuješ môj svieceň, Hospodine; môj Boh mi presvecuje temnotu.“ Čítame ako duch človeka znázorňuje Pánovu sviecu; z toho dôvodu vchod Pánovho Slova do ducha (sviece) jednotlivca ktorého svieca zhasla prinesie svetlo. Ak taký človek môže otvoriť svojho ducha pre Slovo, búrky života už viac nebudú tieniť jeho videniu.

Naplň svoje srdce so Slovom. Nech sa stane tvojim kompasom pre navigovanie cez búrky života.
MODLITBA


Drahý nebeský Otec, ďakujem za svetlo Tvojho Slova lebo ono osvetľuje moje srdce a život. Pôsobím v presnosti a s presnosťou Ducha odkedy vidím s Tvojim svetlom, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:16; Efezským 1:17 – 19 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Marek 9:33 – 50; Numeri 9 – 10

2.ročný Biblický plán: Skutky 23:11 – 21; Žalm 52 – 54