Čítanie z dňa:  2.04.2015
  Pastor Chris   

Zmocnený zvnútra

„Ale prijmete (dostanete) moc, keď na vás zostúpi Duch Svätý...“ (Skutky 1:8 angl. preklad)


Pretože si nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, je v tebe dynamická schopnosť spôsobovať zmeny. Táto moc sa v tebe usadila vtedy, keď si prijal Ducha Svätého a nemusí byť doplňovaná žiadnou inou vonkajšou silou. Vidíme to na živote Ježiša. Počas Jeho služby na zemi sa ani raz nemodlil k Otcovi, aby Mu dal moc. Bol zmocňovaný Duchom Svätým zvnútra! To isté sa dnes deje nám.

Božia moc je v tvojom duchu; prijal si ju, keď si prijal Ducha Svätého. Keď Ježiš povedal, že prijmete moc, keď Duch Svätý príde na vás, tak myslel vnútornú moc – „dunamis“ (grécky). V skutočnosti povedal: „Prijmete „dunamis“ (vnútornú moc) potom, keď príde na vás Duch Svätý.“ Čo je „dunamis“?

Z tohto slova pochádza slovo „dynamo“, elektrický generátor. Ten premieňa mechanickú silu na elektrickú silu, ktorá spôsobuje ďalšie mechanické činnosti, a tak to pokračuje ďalej. Takže keď Ježiš povedal: „Prijmete dunamis“; mienil tým, že prijmete Ducha Svätého, prijmete vnútornú silu, moc, ktorá sa nikdy nevyčerpá. Nemusíš sa modliť k Bohu za viac moci. Niektorí kresťania sa modlia: „Ó, Bože daj mi viac moci.“ To je nebiblické. Dal ti už všetku moc, ktorú potrebuješ. Očakáva, že budeš túto moc používať, aby bol tvoj život slávny.

Potom, čo Pán Ježiš prijal Ducha Svätého, sa počas svojej trojročnej služby na zemi nikdy nemodlil k Bohu za viac moci. Pôsobil v tejto vnútornej moci. Túto moc môžeš používať kdekoľvek a kedykoľvek, aby si zmenil čokoľvek a priniesol prosperitu, zdravie, riešenia a nové nápady! 2.Korintským 4:7 hovorí: „...Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.“ Je v tebe moc na to, aby si denne víťazil, moc pre neobmedzené možnosti a jedinečné výhody.
Vyznanie


Som plný Božej moci! Pôsobím dnes Jeho mocou a slávou, plný Ducha v múdrosti a mám duchovné porozumenie všetkých vecí! Som zmocnený Duchom Svätým, víťazne kráčam životom a neustále postupujem vpred! Zažívam jedinečné výhody, neobvyklú priazeň a prosperitu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:29; Lukáš 24:49; Filipským 4:13

1-ročný plán: Lukáš 9:18-36; Jozue 13-15

2-ročný plán: Matúš 27:1-10; 3.Mojžišova 2