Čítanie z dňa:  2.04.2016
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Neustále potvrdzuj Jeho Slovo

Verná to reč, a žiadam si - toto zdôrazňuj: aby tí, čo uverili Bohu, snažili sa konať dobré skutky. To je dobré a užitočné ľuďom (Títovi 3:8).


Život kresťana je neustále potvrdzovanie Slova. Ježiš povedal: „Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, čo povedať a čo hovoriť (Ján 12:49). Takže ty máš byť ozvenou Otcových slov. Otcove slová sú slová Kráľovstva; sú to slová života.

Keď hovoríme, že máme v sebe Boží život, alebo hovoríme o znovuzrodení alebo o živote nového stvorenia, tak to nie sú náboženské frázy odvodené z filozofie. Toto sú vyjadrenia Slova. V kresťanstve Slovo potvrdzujeme, prehlasujeme. Čokoľvek hovoríš, by malo byť a musí byť vždy v zhode s Božím Slovom.

Neustále prehlasuj, že si nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, že si naplnený Božím životom, nie si prístupný porušujúcim vplyvom tohto sveta. Prehlasuj, že Boží život je v tebe, v tvojom duchu, duši a tele. Prehlasuj, že ten istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, oživuje tvoje telo a posilňuje ťa vždy znovu a znovu!

Nikdy nehovor: „Som chorý, alebo bolí ma hlava,“ pretože choroba nepatrí do Božieho Kráľovstva; nikdy neprichádza od Otca. Takže ju nepotvrdzuj. Neprehlasuj chudobu, slabosť, nedostatok alebo strach. Vyhlasuj, že si smelý, silný a odvážny. 2.Timoteovi 1:7 hovorí: „Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.“ Toto máme prehlasovať a potvrdzovať. Rob smelé vyznania, že si naplnený božským životom a schopnosťou v Kristovi.

Židom 10:23 hovorí: „Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie.“ Drž pevne svoje vyznanie o božskom zdraví, prosperite, pokroku a víťazstvách. Neustále to hovor; neprestávaj. Prehlasuj, čo Kristus pre teba urobil, čím ťa urobil a čo o tebe prehlásil!
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si mi dal Slovo, ktorým môžem žiť. Neustále prehlasujem Tvoje Panstvo, majestát a slávu Krista nad všetkým čo sa ma týka; mojím zdravím, štúdiom, rodinou, financiami a službou. A preto zažívam nepretržité víťazstvá, absolútny pokoj, radosť, prosperitu a božské zdravie, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 4:14; 1.Timoteovi 6:12; 2.Korintským 4:13

1-ročný plán: Marek 9:33-50; 4.Mojžišova 9-10

2-ročný plán: Rimanom 6:1-11; Žalm 105