Čítanie z dňa:  2.05.2012
  Pastor Chris   

Buď naklonený Jeho spravodlivej veci

„Nech kričia radosťou a tešia sa tí, ktorí preukazujú priazeň mojej spravodlivej veci...“(Žalm 35:27 angl. preklad).


V Markovi 16:15 Ježiš povedal: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Získavanie duší je najdôležitejšia vec v Božom srdci. 2.Peter 3:9 nám hovorí, že Pán nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci prišli k pokániu. On je zapálený pre to, aby zachránil ľudské duše, a preto poslal Ježiša, aby zomrel za ľudí. Pánova spravodlivá vec je, aby sa všetci ľudia dozvedeli o Jeho milosti a láske v Kristovi Ježišovi.

Ty, ako kresťan, musíš byť zapálený za túto spravodlivú vec. Musíš byť úplne odovzdaný propagácii posolstva o spasení tým, ktorí sú vo sfére tvojho kontaktu a v tvojom okolí. Príslovie 11:30 hovorí: „...ten, čo získava duše je múdry“ (angl. preklad). Taktiež Daniel 12:3 hovorí: „Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“ Keď aktívne pracuješ pre Božiu spravodlivú vec, nielenže budeš mať Božiu múdrosť v nezvyčajnej miere, ale tvoj život bude vyžarovať Božiu slávu.

Príslovie 14:35 hovorí: „Múdry sluha má kráľovu priazeň...“ Keď budeš horlivý v získavaní duší, to pritiahne Pánove požehnanie a prosperitu do tvojho života; nikdy nemôžeš mať nevýhodu z toho, že si naklonený Pánovej spravodlivej veci. Niet divu, že Pán povedal: „Nech kričia radosťou a tešia sa tí, ktorí preukazujú priazeň mojej spravodlivej veci.“ On sa špeciálne stará o tých, ktorí získavajú duše.

Uvedom si, že ty si kazateľ v tvojom svete; v tvojom dome, úrade, škole alebo susedstve. Boh ťa pomazal, aby si vyslobodzoval ľudí z otroctva do slávnej slobody synov Božích; preto buď horlivý pre veci tvojho nebeského Otca, aby si obrátil mužov a ženy k spravodlivosti! Povedz dnes niekomu o Ježišovi!
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za privilégium a príležitosť, že môžem slúžiť tvojím Slovom a mocou tým, ktorí sú dnes okolo mňa. Toto je to, prečo žijem; som naklonený pre Tvoju spravodlivú vec tým, že zjavujem vôňu Tvojej známosti na každom mieste. Ďakujem Ti za veľkú milosť, ktorú si mi dal, aby som bol efektívny v službe evanjelia, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:18; 2.Korintským 3:6

1-ročný plán: Lukáš 24:36 – 53; 2.Samuelova 12 – 14

2-ročný plán: 1.Korintským 2:12 – 16; Žalm 145:146