Čítanie z dňa:  2.05.2017
  Pastor Chris   

NAŠE MIESTO SLÁVY A VÍŤAZSTVA V ŇOM 

Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení! - a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi (Efezským 2:4-6).


Efezským 1:21 vysvetľuje ako je Ježiš usadený v nebeských sférach na mieste autority; nie len nad ale “ďaleko” nad všetkým kniežatstvom a mocnosťami; nad každou vládnucou mocou a autoritou ktorá ich spravuje. Iný preklad (Wuest) doslovne hovorí “... nad a za každou vládnou garnitúrou a autoritou, mocnosťou a silou ...” Nech je požehnaný Boh! Nič a nikto sa nevyrovná Ježišovi! Jemu patrí nadradenosť a dominancia nad všetkým.

Avšak tá najkrajšia a najviac inšpirujúca časť toho všetkého je naše spojenie s Ním v Jeho víťazstve, sláve a autorite. Pamätaj si, my sme členmi Jeho tela; a teda spojení s Ním. Znovu si prečítaj dnešný nosný verš a všimni si tam spojitosť o ktorej hovoríme. Odhaľuje tvoju aktuálnu pozíciu; tvoje miesto v sláve a víťazstve Krista. Si vzkriesený spolu s Ním a usadený na nebeských miestach v Kristovi Ježišovi.

Celé to znamená, že aj ty sa nachádzaš nad a za všetkými kniežatstvami a mocnosťami a takisto aj každou vládnucou mocou alebo vládou či autoritou ktorá ich spravuje. Patrí ti nadredenosť a dominancia nad všetkými vecami. Nezáleží do akého miesto na tomto svete vstúpiš, nad všetkým máš kontrolu. Odmietni byť chorý. Povedz “nie” všetkému čo prináša bolesť alebo ťa viaže. Ty nie si obyčajný človek. Ty si nadradený voči satanovi, démonom a všetkým ich plyvov.

V Kristovi Ježišovi si víťaz, narodený aby si vládol a panoval nad okolnosťami. Zakaždým uznaj a potvrď kto si, čo máš - teda spojitosť s Pánom Ježišom Kristom ako aj miesto slávy a víťazstva v Ňom.
Vyznanie


Som usadený s Kristom na mieste autority – ďaleko nad ako aj za každým kniežatstvom, mocnosťami a vladármi temnoty v tomto svete! Žijem v dominancii, víťazstve a sláve Krista; môj živje je vyjadrením Božej spravodlivosti a manifestáciou Jeho múdrosti a dokonalosti teraz a naveky, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 2:1-6; Efezským 1:19-21; Kolosenským 3:1 – 2

1.ročný Biblický plán: Lukáš 24:13 – 55; 2. Samuelova 9 - 11

2.ročný Biblický plán: Marek 6:45 – 56; Numeri 4