Čítanie z dňa:  2.07.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

NABÍJA ŤA Z VNÚTRA

Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči (Filipským 2:13).


Niektorí Kresťania pri pokuse ospravedlniť svoju duchovnú hlúposť povedia „Duch je ochotný, ale telo slabé,“ citujúc Pána Ježiša ako povedal Petrovi v Matúšovi 26:41 a Markovi 14:38. Pritom neošlo o žiadne odporúčanie; bolo to ešte v čase pred zostúpením Ducha Svätého.

Peter, skôr než prijal Ducha Svätého, hoci bol ochotný stáť s Ježišom za každú cenu, nedokázal to. Povedal „Učiteľ nikdy ťa nezapriem“ (Matúš 26:35). Avšak krátko na to ako bol Ježiš zatknutý, jedna zo žien sa ho začala pýtať „Poznám ťa, ty si bol s Ježišom Galilejským,“ Peter to zapieral (Matúš 26:69 – 70). Bol vyľakaný nie z vojakov, ale mladou dievčinou. „Duch je ochotný, ale telo bolo slabé,“ pretože Peter ešte neprijal Ducha Svätého.

Potom ako prijal Ducha Svätého, ten istý Peter, pred veľkým davom veľmi smelo a zanietene rozprával o Ježišovi. Jeho slová boli tak plné moci a presvedčenia až ľudia kričali „... Muži, bratia, čo máme robiťť aby sme boli zachránení? (Skutky 2:37 ang KJV). Biblia zaznamenáva ako tri tisíc z nich dalo svoje srdcia Kristovi pri tejto udalosti.

Keď prijmeš Ducha Svätého, veci sa zmenia, lebo On ti dodáva energiu z vnútra. Robí ťa ochotným a schopným činiť Jeho vôľu. Aká úžasná služba Ducha Svätého sa nachádza v nás – novom stvorení!

Poďme si znovu prečítať úvodný verš tento krát v anglickom amplifikovanom preklade: „... lebo je to Boh kto celý čas účinne pracuje v tebe [dodáva energiu a vytvára v tebe silu a túžbu], aby si bol aj ochotný aj činil na Jeho dobré potešenie, uspokojenie a zadosťučinenie.“ Fíha! Boh cez Ducha Svätého je v činnosti u teba, nabáda ťa a rozducháva v tebe túžbu robiť Jeho dobré potešenie a k tomu všetkému ti poskytuje energiu. Aleluja!
VYZNANIE


Boh je účinný vo mne, dáva mi energiu a vytvára vo mne moc a túžbu potešiť Ho vo všetkých veciach, pritom ako ja kráčam v Jeho dokonalej vôle, napĺňajúc môj osud u Neho. Ja som Jeho excelentné dielo, stvorené v Kristovi Ježišovi pre dobrú prácu. Nech je naveky požehnané Jeho meno!


Rozšírené štúdium: Filipským 2:13 (študijná Biblia); Židom 13:20 – 21; Filipským 4:13

1.ročný Biblický plán: Skutky 15:36 – 16:1 – 15 & Ester 8 – 10

2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 12:1 – 10 & Izaiáš 21