Čítanie z dňa:  2.08.2014
  Pastor Chris   

Cvič, trénuj svoju myseľ na úspech

Vyučuj ma Bože, aby som kráčal priamo, potom budem nasledovať Tvoju pravú cestu. Sústreď moju myseľ a moje srdce, aby Ťa zjednotené uctievali v radostnej bázni (Žalm 86:11 angl. preklad).


Keď si chceš naplánovať nový smer, vytvoriť nové perspektívy, získať novú úroveň prosperity, alebo si stanoviť nové ciele pre narastanie, musíš sa naučiť používať svoju myseľ. Tvoja myseľ je nástroj, ktorý musí byť trénovaný. Uč ju, aby bola zameraná na jeden smer namiesto toho, aby blúdila v myšlienkach. Takýmto spôsobom budeš schopný použiť svoju myseľ, aby pripravila tvoje srdce na to, aby uskutočnilo veľké veci. Izaiáš 26:3 (angl. preklad) hovorí: „Toho, koho myseľ je zameraná na Teba, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa.“ Tým, že zostávaš svojou mysľou v Pánovi, trénuješ svoju myseľ, aby bola zameraná na Božie Slovo ohľadom teba a toho, čo robíš. Výsledkom toho je, že budeš zažívať neobyčajný Boží pokoj, ktorý dáva odpočinok a prosperitu.

Odvráť svoju myseľ od čohokoľvek a všetkého, čo znepokojuje a zameraj svoju pozornosť na Boha. Rozhodni sa, že budeš len s tými, ktorí milujú Pána a rozprávaj sa len s tými, ktorí ťa inšpirujú. Vyhýbaj sa tým ľuďom, ktorí maria tvoju vieru a snažia sa ti vyhovoriť to, čo chceš dosiahnuť. Oddeľ si čas na štúdium a meditáciu nad Slovom. Aby si udržoval svoju myseľ v Pánovi, musíš svojou mysľou zostávať v Jeho Slove. Jozue 1:8 hovorí: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.“

A okrem toho pri každej príležitosti, keď si sám, hovor v iných jazykoch, pretože sa na niečo pripravuješ; chceš, aby sa zrodili nové vízie a nápady. Pokračuj v tom a onedlho prijmeš vo svojom duchu správu o víťazstve a budeš vedieť, že sa niečo stalo a je to hotové. „A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Filipským 4:7).
Modlitba


Drahý Otec, v mene Pána Ježiša Ti ďakujem za príležitosť, že som počul a prijal Tvoje Slovo. Som správne vedený a viem, čo robiť v každej chvíli. Moja myseľ je opretá o Tvoje Slovo, pretože Ti dôverujem; a preto je môj pokoj neohraničený. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 1:33; Židom 12:2

1-ročný plán: Rimanom 6:15-7:6; Žalmy 60-63

2-ročný plán: Efezským 5:9-16; Izaiáš 53