Čítanie z dňa:  2.08.2020
  Pastor Chris   

PRESKÚMAJ SVOJU VLASTNÚ VIERU

Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere; sami sa skúmajte! ... (2.Korintským 13:5 SEB).


Ľudia sa niekedy domnievajú, že Pán je ten kto dopustí rôzne kalamity, alebo je zodpovedný za nešťastie pri ktorom trpia ľudia. Podobá sa to na lamentovanie istého muža „Chodím von do služby pre Boha, pracujem pre Neho každý deň; napriek tomu dovolil diablovi zabiť moje dieťa.“ To predsa nemôže byť pravda! Pán nie je zodpovedný za zlo ani nešťastia aké zažívajú ľudia; niečo také by nesúhlasilo s Jeho charakterom. On predstavuje zosobnenie lásky a preto v Ňom niet ani kúsok tmy.

Možno si trpel niečím čo sa nezhoduje so zaopatrením Krista v Jeho evanjeliu, vedz že tá vec neprišlo od Boha. Život je duchovný a ty nesieš zodpovednosť za svoj život – veci aké sa dejú s tebou. Jedná sa o tvoju vieru a to ako ju používaš. Ježiš v Matúšovi 17:20 povedal „ ... Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude nemožné.“ Takto znie zvrchované prehlásenie. Tá správna otázka by mala byť, čo robíš so svojou vierou? Ako dobre vieš „zapriahnuť“ svoju vieru?

Biblia uvádza „spravodlivý bude žiť podľa viery ...“ Židom 10:38. Používať vieru pri pojednávaní s každodennými životnými krízami je na tvojej zodpovednosti. Jakub 1:22 hovorí „Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.“ Tu vidíme ten kľúč; je treba činiť Slovo. Ty činíš svoju vieru „robením“ Slova; stávaš sa praktik(ant) Slova.

Ak sa veci neuberajú tak ako od nich očakávaš, chyba nie je u Boha. Odkedy je On dokonalý, potrebuješ skontrolovať niečo iné čo sa mohlo pokaziť. Môže to byť tým, že Hospodinovi, alebo Jeho Slovu (dostatočne) nerozumieš. Možno si nespravil presne čo Hospodin riekol, prípadne tvoje načasovanie nebolo spávne. Preto tá správna vec by mala spočívať vo vyšetrení svojej vlastnej viery, tak ako sme čítali v našom úvodnom verši.

Život viery aký sme dostali nie je podvod. Pán sa neschováva za vieru, aby nespravil to čo povedal, že urobí. Viera zakaždým pracuje. Ak to nefungovalo, potom to nebola viera. Preto pokračuj s pestovaním svojej viery za účelom navýšiť poznanie Slova.
MODLITBA


Drahý Otec, ty si dokonalý a v tebe nie je nestálosť ani náznak odbočenia. Preberám kontrolu nad svojím životom. Svoju vieru pestujem na Slove a posilňujem ju robením Slova. V každej situácii a okolnostiach mi patrí víťazstvo a triumf, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Žalm 18:30; 2.Korintským 1:20; Židom 13:8; Jakub 1:17

1.ročný Biblický plán: Rimanom 6:15 -23; Rimanom 7:1 - 6 & Žalm 60 – 63

2.ročný Biblický plán: Efezským 5:9 – 16 & Izaiáš 53