Čítanie z dňa:  2.09.2017
  Pastor Chris   

VEDOMIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V KRISTOVI

Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva víťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania (2. Korintským 2:14).


Keď študuješ Epištoly neostáva iné ako byť jednoducho nadchnutý z mentality apoštolov rannej cirkvi čo sa odzrkadlilo na kvalite ich životov. Apoštoly boli odvážni a smelí vo viere. Takýto život máme aj my v Kristovi. Pre zážitok radosti z úžasného života musíš kráčať s týmto vedomím.

Zamysli sa na príklad nad mentalitou aspoštola Pavla; vo Filipským 4:13 povedal: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ Aké dokonalé myslenie! Kristus v tebe je všetko čo v živote potrebuješ. Všimni si, že Pavol nepovedal „Všetko môžem cez Krista keď sa za to modlím“ nie! On mal vedomie o Božom živote, aký sa mu dostal ako aj o pôsobnosti moci Ducha.

Rovnako aj apoštol Ján vždy myslel ako zvíťaziť a prekonávať veci, lebo taký život sme prijali v Kristovi. V 1. Jánovi 4:4 povedal „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete." V 1. Jánovi 1:2 predostrel naše spoločenstvo a neodškriepiteľnú jednotu s Otcom. Niet divu, že bol Ján tak silno presvedčený a nedobytný napriek všetkým tým skľučujúcim testom a prenasledovaniu akým bol vystavený.

Z histórie Biblie vieme, že počas veľkého prenasledovania Cirkvi, bol Ján hodený do kotla s vrejúcim olejom za účelom zabiť ho. On však vyšiel von bez ujmy na zdraví. Určite sa musiel smiať nad svojimi prenasledovateľmi hovoriac „Všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom" (1. Ján 5:4). Aleluja!

To ešte nie je celé. Prečítaj si o Petrovi; nazýva nás pridružených k Božiemu druhu; pomenoval nás za spoluúčastníkov na nebeskom zážitku: „obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti ..." Aký život ty dnes žiješ? Mal by si žiť s vedomím o tom ako ti patrí Boží život; preto je absolútne nemožné ťa poraziť, lebo ty si navždy víťaz!
Vyznanie


Drahý Otec, ďakujem za mentalitu víťazstva, úspechu a slávy akú Tvoje Slove do mňa nalieva. Ja som úspech. Prebývam v zdraví. Prosperujem; som živý, silný a plný energie. Život Krista spravil zo mňa viac ako človeka; som navždy víťaz! Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: 1. Ján 5:4; 1. Korintským 15:57

1.ročný Biblický plán: 1. Korintským 16:1 – 24; Príslovia 10 – 11

2.ročný Biblický plán: Lukáš 20:19 – 26; 1. Samuel 21