Čítanie z dňa:  2.09.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

DUCH ODLIŠUJE

V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zistil, že desaťkrát prevyšujú všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve (Daniel 1:20).


V časoch keď kraľoval Nebukadnesar dal tento kráľ vytrénovať určitých mladých mužov a chcel ich zozbierať z rôznych národov. Medzi nimi sa nachádzali štyria Hebrejskí chlapci: Daniel, Chananja, Míšael a Azarja. V deň keď predstúpili pred kráľa na preskúšanie vysvitlo, že spomínaní Hebrejci sú desať krát lepší ako ich rovesníci. Prečo? Boh ich požehnal s nadprirodzenou inteligenciou; mali excelentného ducha!

Podobným príkladom je Dávid. Božia moc prišla na neho keď ho prorok Samuel pomazal za Izraelského kráľa a počas svojich dní v úrade bol pre všetkých príkladom. Dávid zabil a odťal Goliášovu hlavu a pritom bol len mládenec. Saul bol v tom čase kráľ Izraela a veľký muž vojny, keď však čelil Goliášovi, bol vystrašený na smrť. Rozdiel spočíval v tom, že Boží Duch opustil Saula a Duch zostúpil na Dávida. Saul sa stal obyčajným mužom zatiaľ čo Dávid mal Ducha.

1.Samuel 18:7 hovorí „Ženy pri tanci spievali: Saul porazil svoje tisíce, Dávid však svoje desaťtisíce!“ Čo videli v duchu? „Desať krát viac!“ Mohli povedať „dvanásť alebo šesť“; no povedali „ … Saul porazil svoje tisíce, Dávid však svoje desaťtisíce!“ Niečo je na Duchu a to spôsobuje, že robíš neobyčajné a nepredstaviteľné!

Teraz keď si znovuzrodený, ten Duch sa nachádza už v tebe, a nielen na tebe. Skutky 1:8 uvádza „Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc ...“ Duch Svätý priniesol Božiu slávu do tvojho života, dávajúc ti tak smerovanie. Dokážeš prechádzať cez „steny,“ žiariť v tme a dostať sa cez bariéry. On ťa naplnil s nadprirodzenou schopnosťou urobiť veci čo sa nedajú inak ľudsky vysvetliť.

Využi osobu, moc a službu Ducha Svätého vo svojom živote! On je tvoja výhoda; spôsobuje aby si videl, rozmýšľal a robil také veci ktoré obyčajní ľudia nedokážu.
VYZNANIE


Mocou Ducha Svätého dochádza na intenzívnu demonštráciu nadprirdzeného v mojej Kresťanskej službe, zamestnaní, podnikaní, financiách, zdraví, rodine a všetkom čo sa ma dotýka. Moja cesta je cestou spravodlivého čo svieti jasnejšie a jasnejšie až do perfektného dňa. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: 1.Samuel 10:6; Sudcov 14:5 – 6; 1.Ján 2:27

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 16:1 – 24 & Príslovia 10 – 11

2.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 3:1 – 13 & Jeremiáš 19 – 20