Čítanie z dňa:  2.11.2018
  Pastor Chris   

Naše společenství s Ježíšem

…jako jsme my zajedno s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem (1 Jan 1: 3).


Mnoho křesťanů ví, že Ježíš byl ukřižován a zemřel jako náš Spasitel, ale neví anebo plně nerozumí našemu božském společenství s Ježíšem. Když se řekne společenství, většina si představí, že je to, setkání v církvi, kde se sdílí Boží Slovo a chválíme a uctíváme Pána. Společenství s Ježíšem má ovšem mnohem větší význam.

V podstatě naše společenství s Pánem popisuje naši jednotu neboli soužití s ​​Ním. Je to něco hlubšího než svazek nebo společnost, je taková jednota, která je má větší význam než smlouva. Smlouvu můžete mít i bez jednoty, bez společenství s Ježíšem. Pán Ježíš nás přivedl do této jednoty se sebou samým. Je to taková jednota, ve které On vidí sám sebe v nás. Taková jednota, ve které On nikdy není spokojen, dokud nejsme spokojeni i my. On čerpá radost z naší radosti. Jaký to požehnaný vztah s Pánem máme! Nyní s ním můžeme kráčet, hovořit a diskutovat s ním o věcech týkajících se našeho života!

Pokud nežijete s vědomím plnosti požehnání vašeho božského společenství a jednoty s Pánem, přicházíte o příliš mnoho! Buďte si vědomi a využívejte vaší jednoty s Pánem.

Pavel napsal Timoteovi: „Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši.“ (2. Timoteovi 2: 2) Využijte milosti, která je v Kristu Ježíši. V Kristu Ježíši je nadbytek milosti. Kdyby jen mnozí pochopili enormnost, nekonečnost a bezvýhradnou povahu Ježíšovi lásky k nám! Měli bychom využívat Jeho milosti, Jeho lásky, v našeho společenství s Ním.

1 Jan 3: 1-2 říká: „Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi.." Musíš vědět, že tě Bůh skutečně miluje a ve svém životě plně využít Jeho lásky. Pokud víte, a jste přesvědčeni o Ježíšově lásce k vám, bude pro vás nemyslitelné, že by někdy mohl být lhostejný k vašim modlitbám, nebo vám na ně neodpověděl. Proto, když se tedy modlíte, buďte jisti, že se od něj dočkáte odpovědi a skrze vaši víru tu odpověď obdržíte. Tak využijete Jeho lásky ve společenství a jednotě s Ježíšem.
Modlitba


Děkuji ti blahoslavený Otče, za tu čest, že mohu být ve společenství a jednotě s tebou, že s tebou mohu kráčet, hovořit s tebou a být tvou slávou a spravedlností na zemi. Tvá vůle a cíl jsou na zemi naplňovány skrze mne, vzniká tak tvé království na zemi a v srdcích lidí, ve jménu Ježíš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintskýn 1:9; 1.Ján 1:3; Efezským 5:30

1.ročný Biblický plán: Židom 2 & Jeremiáš 36 – 37

2.ročný Biblický plán: 1.Peter 1:13 – 25 & Ezechiel 33