Čítanie z dňa:  2.12.2011
  Pastor Chris   

Najvyššia cena

„Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia“(Izaiáš 53.5).


V Genezis 1, keď sa hadovi podarilo zviesť Evu a človek neposlúchol to, čo Boh povedal, tak nevyhnutným následkom bola smrť: „ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš“(Genezis 2:17). Smrť, o ktorej sa tu hovorí neznamená len to, že prirodzený ľudský život prestane existovať, ale hovorí sa tu hlavne o duchovnej smrti.

Duchovná smrť je oveľa horšia než fyzická smrť, lebo je to totálne odlúčenie, oddelenie od Boha. Do takéhoto stavu sa človek dostal po Adamovom páde. Smrť, najvyššia cena za hriech dostala voľnú ruku a začala vládnuť v životoch ľudí: „.Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili...“(Rimanom 5:12). Avšak Božia láska k ľudstvu spôsobila, že Boh rýchlo začal konať, aby zachránil človeka. Boh okamžite inicioval obete býkov a kôz na zmierenie a zakrytie hriechov. Toto bolo ustanovenie pre národ Izraela, lebo bez vyliatia krvi nebolo možné dosiahnuť odpustenie (Židom 9:22).

Biblia nám však jasne dáva najavo, že obete býkov a kôz neboli dostatočné na úplne vykúpenie ľudstva, bolo to len dočasné riešenie: „lebo krv býkov a kozlov nemôže zahladiť hriechy...“(Židom 10:4). Čo teraz? Boh musel uviesť do činnosti veľký plán na úplné vykúpenie ľudstva a jeho záchranu. Tento plán sa rozbehol, keď Boh uviedol na svet svojho Syna Ježiša Krista – Baránka Božieho – aby odniesol preč hriechy sveta (Ján 1:29). Keď zomrel na kríži Kalvárie, niesol na sebe hriechy celého sveta a obmyl ich svojou vlastnou krvou raz a navždy. Ježiš zaplatil za hriech najvyššiu cenu, ktorú by nijaký človek nemohol zaplatiť, lebo by ju nemal čím zaplatiť.

Židom 9:12 hovorí: „ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné vykúpenie.“ Je preto už zbytočné, aby ľudia boli v duchovnej smrti. Kristus zaplatil najvyššiu cenu za tvoje večné spasenie. Tak ťa oslobodil z okov hriechu, smrti a deštrukcie. Preto Biblia hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“(Ján 3:16).
Modlitba


Drahý Otec v mene Ježiš, ďakujem Ti sa to, že si poslal Ježiša ako obeť zmierenia za hriechy celého sveta, a tak si mi dal príležitosť, aby som bol spojený nadprirodzene s Tebou. Aké je to privilégium a pocta, keď môžem byť zjednotený a spojený s Kristom; a to nielen v Jeho smrti, ale aj v Jeho slávnom vzkriesení, cez ktoré som teraz vovedený do nadprirodzeného života. Halleluja!


Rozšírené štúdium

Rimanom 5:18

Ján 15:13