Čítanie z dňa:  20.04.2014
  Pastor Chris   

Podstata Jeho zástupnej smrti

„Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi aj nad živými“ (Rímskym 14:9).


Biblia nám dáva vedieť, že Boh položil naše hriechy spolu s našimi chorobami a nemocami na Ježiša. On sa stal tým medeným hadom, ktorého Mojžiš povýšil na púšti, keď sám o sebe prorokoval: „...a ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka“ (Ján 3:14). Medený had predstavoval hriech a jeho súd.

To, že zomrel na kríži a bol skutočne mŕtvy, potvrdil vojak, keď vrazil kopiju do Jeho boku, čo spôsobilo, že vytryskla von krv a voda. Náhle začali praskať skaly; zem sa dvíhala a triasla a na tri hodiny ju zahalila tma. Ježiš bol mŕtvy!

On sa stal (bol urobený) „hriechom“: „Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom...“ (2. Korintským 5:21). Zostúpil do pekla. V duchovnom boji napadol satana a jeho zástupy, porazil ich a verejne ich vystavil na posmech. Ježiš zvíťazil nad satanom pre celé ľudstvo!

Po troch dňoch vyšiel Syn Boží víťazne z hrobu. Teraz každý, kto v Neho verí a vyzná Ho ako Pána, stane sa novým stvorením (2. Korintským 5:17); s úžasným privilégiom toho, že nás nazýva Jeho „bratmi a sestrami“ (Ján 20:17). Toto je to, čo pre nás znamená Veľká noc; je to oslava významu Kristovej smrti, pohrebu a vzkriesenia; prišiel zomrieť, aby sme mohli žiť. V dôsledku Jeho zástupnej smrti za nás sme teraz v dobrej viere deti Božie, mimoriadne bytosti, narodené s Jeho prirodzenosťou a životom!
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju lásku, milosť a nekonečnú dobrotu. Som na veky vďačný za záchranu, ktorú som dostal v Kristovi Ježišovi – mojom večnom Hrdinovi, Víťazovi a Pánovi, v ktorom mám vykúpenie skrze Jeho krv a odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti. Ďakujem Ti Pane, že ma robíš s Tebou jedno, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 2:10; Kolosenským 2:10-13

1-ročný plán: Lukáš 18:15-43; 1.Samuelova 11-13

2-ročný plán: Rimanom 13:1-14; Žalm 120-122