Čítanie z dňa:  20.05.2012
  Pastor Chris   

Si dôležitý pre Boha

Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. (Lukáš 15:7).


Ako hovorí úvodný verš, celé nebo sa raduje nad jednou dušou, ktorá prijme spásu. Toto by ti malo povedať, ako je pre Pána veľmi dôležitý každý človek na zemi. Biblia hovorí v Jánovi 3:16: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“ On miloval svet ľudí, čo zahrňuje aj teba. Boh ťa osobne miluje; pozná ťa po mene a vie kde bývaš; si preňho dôležitý.

Cena, ktorú zaplatil za Tvoju spásu ukazuje, ako si ťa Boh naozaj cení: „Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista“ (1.Peter 1:18-19). Si hodný krvi Ježiša Krista; čo znamená, že pre Boha predstavuješ ten najcennejší poklad. Teraz môžeš lepšie chápať a oceniť to, čo Biblia hovorí: „Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, zasvätený národ, Jeho (Boží) vykúpení špeciálni ľudia, aby ste zvestovali veľké skutky, cnosť a dokonalosť toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho užasného svetla (1. Peter 2:9 angl. preklad).

Ži každý deň s týmto vedomím, že si pre Boha dôležitý a toto vedomie ťa bude napĺňať odvahou a dôverou v tvojom duchu. Zrazu si uvedomíš, že nič nie je nemožné alebo nedosiahnuteľné, pretože si spoludedičom s Kristom. Pozeraj sa na seba v takomto svetle; rozmýšľaj, rozprávaj a konaj ako niekto, kto je dôležitý a nepostrádateľný pre Boha. Si Jeho služobníkom zmierenia a prorokom spásy; si pre Neho nepostrádateľný, lebo oslovuješ svet evanjeliom: „To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia“ (2. Korintským 5:18).
Modlitba


Milostivý Otče, ďakujem Ti za to, že si ma urobil svojím zvláštnym pokladom a správcom večných právd. Vidím sa ako niekto, kto je naplnený božskou zodpovednosťou ovplyvňovať svoj svet evanjeliom Ježiša Krista. Usilovne dnes plním túto slávnu službu, v mene Ježiš.


Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; Rimanom 8:31 -32

1 – ročný plán: Ján 9; 2. Kráľov 1 – 3

2 – ročný plán: 1. Korintským 11:1 – 11; Príslovia 16