Čítanie z dňa:  20.05.2013
  Pastor Chris   

Si Jeho mikro-svetom...v svojom „mikro-svete“

V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17).


List Židom 1:3 nám hovorí, že Ježiš Kristus je jasným odbleskom Otca. Znamená to, že je dokonalým odtlačkom a obrazom Otca. Keď chodil po zemi, bol zjavením Otcovej vôle a vyjadrením Jeho spravodlivosti a dobroty. Vyjadroval prirodzenosť a charakter Boha a toto je dnes naše povolanie; máme vyjadrovať Jeho vôľu a prirodzenosť.

Anglický preklad Efezským 4:24 hovorí: „A oblečte nového človeka (to jest vašu novú prirodzenosť), ktorá podľa Boha (to znamená na podobu Boha) je stvorená v spravodlivosti a pravej svätosti.“ V Rozšírenom preklade Biblie čítame: „...A oblečte novú prirodzenosť (seba obnoveného) vytvoreného na Boží obraz (Božiu podobu), v pravej spravodlivosti a svätosti.“ Boh chce, aby si chodil vo svetle svojej pravej prirodzenosti. Hovorí, že toto je pravá spravodlivosť a svätosť: je to vyjadrenie vôle a prirodzenosti Otca všade, pri každej príležitosti a v každej záležitosti! Svojimi skutkami a slovami máš prinášať svedectvo o Jeho osobnosti dobroty a spravodlivosti! To znamená, že sa staneš Božím mikro-svetom v tvojom mikro-svete; zjavuješ Ho všade v tvojom „aione“ – v tvojom priamom okruhu kontaktu. Keď toto pochopíš ako cieľ tvojej existencie, tvoj život sa stane nekonečným prúdom neobmedzenej radosti.

Si Bohom povolaný a poslaný, aby si zjavoval a vykonával Jeho vôľu, zámer a charakter vo svojom okolí prostredníctvom daru spravodlivosti. Stal si sa nielen prijímateľom, ale aj rozširovateľom Jeho dobroty: „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, vyvolený národ, Boží špeciálne kúpený ľud, aby ste zvestovali úžasné skutky a zjavovali silu a dokonalosť Toho, ktorý nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla“ (1.Peter 2:9 rozšírený angl. preklad).
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma urobil prijímateľom a rovnako aj rozširovateľom Tvojho života, požehnania a dobroty. Tvojou milosťou a mocou spravodlivosti dnes vykonávam v mojom okolí úžasné skutky a zjavujem Tvoju moc a dokonalosť, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 3:9-10; Židom 1:1-3

1-ročný plán: Ján 9; 2.Kráľov 4-5

2-ročný plán: 1.Korintským 11:1-11; Príslovia 16