Čítanie z dňa:  20.07.2015
  Pastor Chris   

Sme nadradení nad satanom a démonmi

„A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov...“ (Marek 16:17).


Božie Slovo nám dáva vedieť, že satan má vo svojom kráľovstve určité usporiadanie; démoni majú rozličnú hierarchiu. Ale dôležité je porozumieť tomu, že my nie sme v rovnakej triede alebo úrovni ako satan a jeho démoni, bez ohľadu na to, ako vysoko sú. Sme posadení spolu s Kristom v ponebeských oblastiach, vysoko nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvá a nad každé meno, ktoré je menované nielen v tomto svete, ale aj v tom, ktorý príde. Sme nadradení Satanovi a silám temnoty.

Preto pri jednaní s démonmi vôbec nebojujeme; nehádame sa s démonmi, keď ich vyháňame von; dávame príkazy. Keď povieš diablovi, aby vyšiel von, je povinný dbať na tvoj hlas, pretože ho oslovuješ v mene Ježiš. Ježiš použil najsilnejšie slovo vhodné na to, aby opísal, ako by sme mali zaobchádzať s démonmi. Povedal: „Vyháňajte diablov!“ To znamená „vyhodiť“, „vyraziť“, „sotiť“ alebo „vytrhnúť“ ich von!

To vytvára obraz, ako chmatnúť niečo také ako škriatok alebo malú opicu za krk a vehementne ju vyraziť von cez okno alebo najbližší východ. Toto je to, čo povedal Ježiš, aby sme v Jeho mene robili s démonmi; žiadne vyjednávania! Vyžeň ich a zbav sa ich svojimi slovami. Pán nám dal autoritu na to, aby sme to robili a nedal nám žiadne obmedzenia! Nepovedal: „Ak sú démoni veľmi blízko teba, môžeš ich vyhnať von, ale ak sú ďaleko, bude to ťažké“. Nie je to tak! Nezáleží na tom, kde sú; akonáhle dokážeš rozpoznať, že satan a jeho démoni sú zodpovední za danú situáciu, môžeš vydať príkaz z južnej Afriky a oni ťa budú počuť aj v Austrálii a budú preč!

Je nám dané meno, ktoré je nad každé meno – meno Ježiš. Biblia hovorí: „...v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských“ (Filipským 2:10). Takže nezáleží na tom, ako vysoko sú démoni v satanovej hierarchii; keď hovoríš v mene Ježiš, musia počúvnuť (poslúchnuť, podrobiť sa)! Povedz Slovo a kdekoľvek sú, v hrôze utečú!
Modlitba


Ďakujem Ti Otče za víťazstvo, ktoré mám v Kristovi Ježišovi. Mám plnú moc používať meno Ježiš nad satanom a zástupmi pekla a vládnuť nad okolnosťami. Môj život je nekonečným prúdom zázrakov, pretože žijem v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Filipským 2:10; Matúš 10:8

1-ročný plán: Skutky 26:19-32; Žalm 19-20

2-ročný plán: Lukáš 9:49-62; Józua 16-17