Čítanie z dňa:  20.08.2013
  Pastor Chris   

„Počúvaj Ho...“

„A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte“ (Matúš 17:1-5).


Keď v úvodnom verši hovoril Boh o Ježišovi: „Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte“, hovoril to všetkému stvoreniu! Celej prírode – živej aj neživej – bolo prikázané, aby bola podriadená Ježišovi. Skalám, vetru, stromom, vode, rybám, anjelom, démonom, atď. – všetkému v nebi, na zemi a pod zemou bolo prikázané od Boha, aby počúvali a poslúchali Ježiša. Filipským 2:9-10 hovorí: „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou“.

Niet divu, že všetko, čo Ježiš povedal, sa stalo; mal absolútne panstvo a vykonával vládu nad všetkým. Hovoril k stromu a vyschol (Marek 11:12-22); prehovoril k zúriacej búrke a utíchla (Marek 4:35-39); hovoril ku chlebu a rybe a rozmnožil ich, aby nakŕmil zástup (Matúš 14:17-21, Matúš 15:32-38); hovoril k mŕtvolám a oni späť ožili (Lukáš 7:11-15, Ján 11:32-44)! Na Jeho slovo boli obnovené zmrzačené končatiny, slepé oči sa otvorili, hluché uši sa uvoľnili a démoni v strachu utekali (Matúš 15:30)!

Zázraky sa prejavovali zakaždým, keď Ježiš hovoril; každé stvorenie stálo v pozore, venovalo pozornosť Jeho hovorenému slovu a podľa toho aj konalo. A teraz Ján o nás píše: „...ako on (Ježiš) je, tak sme aj my na tomto svete“ (1.Ján 4:17). Pán Ježiš nám dal autoritu konať v Jeho mene; máme splnomocnenie používať Jeho meno. Takže keď hovoríš, všetko stvorenie stojí v pozore, aby poslúchlo. Máš autoritu hovoriť v Jeho Mene k čomukoľvek a spôsobiť pozitívnu zmenu, po ktorej túžiš.
Vyznanie


Drahý Otče, ďakujem Ti, že mám plnú moc používať meno Ježiš a vyslovovať slová moci ako kráľ a spôsobiť požadované zmeny v mojej práci, financiách, rodine a zdraví. Hovorím život ku všetkému, čo sa ma dnes týka, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Rimanom 8:19; Matúš 12:36-37

1-ročný plán: 1.Korintským 5; Žalmy 117-118

2-ročný plán: Lukáš 17:31-37; 1.Samuelova 5-6